Szkolne Centrum Mediacji – rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju w Toruniu

Projekt zakończony 30 listopada 2011 r.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Gminy Miasta Toruń w okresie od 2 września 2011 do dnia 30 listopada 2011 roku realizowaliśmy poniższy projekt.

Celem projektu było przeciwdziałanie przemocy w szkołach i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów poprzez stworzenie tzw. Szkolnego Centrum Mediacji, w którym to sami uczniowie wcześniej przeszkoleni, przy aktywnym wsparciu przygotowanych nauczycieli, będą rozwiązywali konflikty prowadząc mediacje rówieśnicze. Zakładanym w projekcie zadaniem było również przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu „Pokój w Toruniu – wiemy jak rozwiązywać konflikty”. Zwycięski zespół zdobył dla swojej szkoły pakiet szkoleń, z których najważniejsze (i najdłuższe) miało na celu przygotowanie grupy uczniów do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych. Inne były doskonała okazją do poinformowania całej społeczności szkolnej o tej metodzie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i spornymi.

Realizacja celu nastąpiła poprzez przeprowadzenie szeregu działań szkoleniowo-informacyjnych w jednej z toruńskich szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych.

Były to m.in:

  1. Konkurs wiedzy o mediacji
  2. Szkolenie Rady Pedagogicznej
  3. Szkolenie pracowników administracji
  4. Spotkanie z rodzicami uczniów
  5. Spotkanie z uczniami nt. mediacji i rozwiązywania konfliktów
  6. Kurs Młodych Mediatorów
  7. Uruchomienie portalu edukacyjnego www.mediacjarowiesnicza.pl nt. mediacji w szkole

Najliczniejszą grupą odbiorców zaplanowanych działań była młodzież w wieku szkolnym. Kolejnymi grupami beneficjentów byli ich rodzice, nauczyciele szkoły oraz jej pracownicy administracyjni. Kontaktując się z dyrektorami w szkołach zaprosiliśmy chętnych do udziału w konkursie wiedzy, w którym nagrodą był pakiet szkoleń.

Poniżej zamieszczamy informację z wynikami międzyszkolnego konkursu wiedzy o mediacji, który odbył się w dniu 26.09.2011 w siedzibie Fundacji Pracownia Dialogu. Jak widać różnice w liczbie uzyskanych punktów są nieznaczne, co świadczy o solidnym przygotowaniu reprezentacji wszystkich szkół. Serdecznie gratulujemy Waszej wiedzy!

I miejsce– reprezentacja Gimnazjum i Liceum Akademickiego (liczba punktów 13)

II miejsce– reprezentacja VI LO w Zespole Szkół nr 1 (liczba punktów 12)

III miejsce– Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego (liczba punktów 11)

Nagrody dla wszystkich uczniów zostały wręczone w dniu 19.10.2011 roku o godzinie 12:00 w Pokoju z kuchnią w Centrum Sztuki Współczesnej. Odbyła się tam wówczas Symulacja mediacji dla uczniów z wykorzystaniem wątku historycznego (zawarcia Pokoju Toruńskiego) w ramach regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w Toruniu. Dodatkowo zdobywcy pierwszego miejsca zdobyli pakiet szkoleń dla swojej szkoły.

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: od 02.09.2011 do 30.11.2011

Adresaci zadania publicznego: nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice uczniów, uczniowie

Cel/e zadania publicznego:

  • Nauczyciele zostali poinformowani o rodzajach konfliktów występujących w relacjach nauczyciel-uczeń i sposobach radzenia sobie z nimi w sposób nieagresywny i pokojowy.
  • Pracownicy administracji zostali poinformowani o przebiegu konfliktu, co dzieje się w sytuacji jego eskalacji oraz sposobach radzenia sobie z konfliktami w życiu szkoły. Uczestnicy zostali zapoznani z mediacją, jej zasadami, przebiegiem oraz skutecznością w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.
  • poinformowanie rodziców o mediacji jako alternatywnej formie rozwiązywania konfliktów w szkole (angażującej ich dzieci) a także w życiu dorosłych. Nacisk został również położony na konflikty, które wydarzają się w rodzinach, a które nierozwiązywane, lub rozwiązywane nieumiejętnie mogą prowadzić do negatywnych zjawisk np.: agresja, przemoc.

Liczba odbiorców działań: 26 nauczycieli Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu, 11 pracowników administracji, 243 uczniów, „Kurs Młodych Mediatorów” – 16 uczniów oraz 1 nauczyciel

Inne rezultaty/efekty/ produkty: Przygotowanie merytoryczne i graficzne ulotki nt. mediacji, druk ulotki – przygotowano 200 sztuk ulotki nt. mediacji, Budowa i uruchomienie portalu www.mediacjarowiesnicza.pl – uruchomiono 1 portal.

Sponsor/ grantodawca: Gmina Miasta Toruń

Kwota dofinansowania: 6000 zł

Całkowita wartość projektu: 6800 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry