Pierwsze na rynku ubezpieczenie OC dla mediatorek i mediatorów

Szanowni Państwo,

w dniu 17/11/2020 nasza fundacja, za pośrednictwem brokera
PWS Konstanta S.A., podpisała z ERGO Hestia umowę ubezpieczenia nr TO50/001313/20/A, która obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności zawodowe mediatora.

Poniżej zapoznacie się Państwo z wszelkimi szczegółami naszej propozycji. 

U dołu strony znajdują się wszystkie pliki do pobrania i wypełnienia lub do wglądu. Znajdziecie tam też Państwo odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ).

Osoby do kontaktu:

Zakres ochrony

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niego osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych mediatora.

2. Podstawą ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24.09.2018r. (OC/OW031/1809) 

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące szkody:

    a) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom trzecim w następstwie wykonywania czynności zawodowych, 

    b) wynikające z odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej Ubezpieczonego,

    c) powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje niezbędne koszty obrony sądowej na warunkach §22 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, o których mowa w ust.1. a w szczególności koszty procesu sądowego przed sądami powszechnymi lub koszty postępowania administracyjnego, w tym:

a) wynagrodzenie pełnomocnika Ubezpieczonego,

b) koszty sądowe I i II instancji,

c) koszty prawomocnie zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej (w tym również koszty oskarżyciela posiłkowego),

d) koszty tłumaczenia przysięgłego,

e) wynagrodzenie biegłego,

f) koszty stawiennictwa świadków,

g) koszty stawiennictwa Ubezpieczonego na rozprawie, jeśli stawiennictwo było obowiązkowe,

h) koszty postępowania polubownego

5. Zakres ubezpieczenia  rozszerzono ponadto o:

    a) szkody w rzeczach ruchomych, znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność w ramach niniejszej klauzuli ograniczona jest wyłącznie do szkód w dokumentach – sublimit odpowiedzialności 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdego Ubezpieczonego, 

    b) szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte ubezpieczeniem,

    c) szkody wynikające z naruszenia tajemnicy mediacji, informacji poufnych,

    d) szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym należne z tego tytułu zadośćuczynienia – sublimit odpowiedzialności 35.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdego Ubezpieczonego, 

    e) szkody wynikające z przekroczenia terminów,

    f) szkody wynikające z naruszenia  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

    g) szkody wynikające z przewlekłego prowadzenia mediacji.  

6. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu szkód powstałych na terytorium RP, powodujących roszczenia, dla których właściwy jest polski sąd i polskie prawo.

(vide § 2 Umowy : „Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia”)

 

Wyłączenia

 1. Ryzyka nie objęte ubezpieczeniem wskazane są w §6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z wyłączeniem ryzyk wymienionych w §2 ust. 5 umowy.

2. W niniejszej umowie ubezpieczenia znosi się franszyzę redukcyjną.

 

(vide § 3 Umowy : „Ryzyka nie objęte ubezpieczeniem. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej.”)

Sumy gwarancyjne i składki

W ramach umowy przygotowaliśmy 3 warianty ubezpieczenia:

Lp. SUMA GWARANCYJNA WYSOKOŚĆ SKŁADKI
1 50 000 zł 350 zł
2 100 000 zł 500 zł
3 200 000 zł 650 zł

Procedura - krok po kroku

Jeśli chcesz wykupić polisę postępuj wg następujących kroków:

 1.  Pobierz deklarację przystąpienia. [Deklaracja przystąpienia_OC mediatora]
 2. Wypełnij dokument, podpisz, zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres: oc@pracowniadialogu.org
 3. Do przesyłanej deklaracji załącz potwierdzenie wpłaty składki [dane do przelewu: Fundacja Pracownia Dialogu, ul. Ślusarska 2/1, 87-100 Toruń, nr rachunku BNP Paribas:  09 1750 0012 0000 0000 2633 3016 z dopiskiem: „wpłata OC + imię i nazwisko”.
 4.  Po otrzymaniu od Ciebie deklaracji przystąpienia i potwierdzenia wpłaty wprowadzimy Twoje dane do systemu ERGO Hestia Cumulus.Evo.
 5. Twoją polisę zatwierdzi pracownik ERGO Hestia a my prześlemy Ci mailem certyfikat, który będzie wyglądał tak [wzór certyfikatu – ost].
 6. Twoja polisa zacznie Cię chronić:
  a) 
  dla deklaracji złożonych w okresach od 1 do 14 dnia danego miesiąca – od 15 dnia miesiąca  z wyrównaniem okresu ubezpieczenia do terminu ekspiracji Polisy Generalnej (z zastrzeżeniem §6 ust. 5 umowy generalnej),
  b) dla deklaracji złożonych w okresach od 15 do 31 dnia danego miesiąca – od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono deklarację z wyrównaniem okresu ubezpieczenia do terminu ekspiracji Polisy Generalnej (z zastrzeżeniem §6 ust.5 umowy generalnej).
 
Jeśli chciałbyś/chciałabyś wystąpić z ubezpieczenia:
 1. Prześlij do nas mailem deklarację wystąpienia [Deklaracja wystąpienia_OC mediatora]
 2. My usuniemy Cię z systemu ERGO Hestia Cumulus.Evo

Dokumenty do pobrania

Poniżej znajdują się ważne dokumenty, z którymi musisz się zapoznać przed przystąpieniem do ubezpieczenia.

FAQ - często zadawane pytania

O1: Przy tworzeniu specjalistycznych programów ubezpieczeniowych, których nie ma rynku konieczne jest zaangażowanie podmiotu z danej branży (tutaj naszej Fundacji) jako ubezpieczającego. Bez występowania ubezpieczającego Fundacji Pracownia Dialogu, ubezpieczyciel nie chciałby stworzyć programu OC mediatora, gdyż nie byłoby podmiotu, który zarządzałby tym programem. Nasza Fundacja tworzyła program OC mediatora poprzez wskazywanie ryzyk koniecznych do ubezpieczenia i merytoryczne opiniowanie zakresu ochrony niezbędnej dla środowiska mediatorów. Możliwość przystąpienia do programu OC przez inne osoby spoza fundacji powoduje, że składki ubezpieczeniowe są znacznie niższe, niż zawężając program tylko do osób związanych z naszą fundacją. W zw. z tym STU ERGO Hestia założyło, iż do programu przystąpi duża liczba mediatorów, a dla mediatorów przełożyło się to na obniżenie składek. Dodatkowo nasza Fundacja otwierając ten program dla wszystkich mediatorów w Polsce staje się w tym zakresie prekursorem działań na korzyść naszego środowiska w zakresie zabezpieczenia przed roszczeniami (np. takie działania na rzecz radców prawnych, adwokatów prowadzą ich izby zawodowe). Jednocześnie pozwala to w środowisku mediatorów propagować działalność, wizerunek i informacje o naszej Fundacji. 

O2:  Zgodnie z par. 6 pkt 4 umowy generalnej certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową jest wydawany Ubezpieczonemu. Z wnioskiem do Ubezpieczyciela występuje Ubezpieczony (zgodnie z par. 9 pkt 4. OWU: Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od Ubezpieczyciela). Zgodnie z par. 9 pkt 2 obowiązki Ubezpieczającego przechodzą na Ubezpieczonego.

Zgodnie z OWU:

W razie zajścia wypadku Ubezpieczony ma obowiązek:

– użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

– niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od powstania wypadku zawiadomić o nim Ubezpieczyciela,

– podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej

rozmiaru,

– stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela udzielając mu informacji i odpowiednich pełnomocnictw,

– zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeń lub zawarcia z nim ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela.

 

O3: Odnosząc się do §25 OWU – Ubezpieczonymi będą u nas poszczególni mediatorzy, osoby fizyczne. Jeżeli przeciwko konkretnemu Ubezpieczonemu (dany Mediator) wszczęte zostanie postępowanie, jak stanowi wskazany paragraf obowiązany będzie on powiadomić Ubezpieczyciela czyli STU Ergo Hestia Mediator nie ma tu obowiązku powiadamiania Fundacji -  najszybciej zgłosi szkodę  na stronie STU ERGO Hestia -zgłoszenie szkody z polisy. Przy zgłoszeniu musi podać nr swojego indywidualnego certyfikatu/polisy.

O4: Prosimy o szczegóły dopytywać swoich księgowych. Polisa ubezpieczeniowa jest drukiem ścisłego zarachowania, na którym znajduje się imię, nazwisko i pesel Ubezpieczonego. Zgodnie z przepisami koszt polisy może być kosztem uzyskania przychodu, jeśli została ona opłacona (księgowemu należy dostarczyć polisę, którą mediator otrzymuje oraz potwierdzenie jej zapłaty). Warto zerknąć też na interpretację indywidualnej Izby Skarbowej w Łodzi

nr PTPB1/4511-698/15-4/SK.Przewiń do góry