Pierwsze na rynku ubezpieczenie OC dla mediatorek i mediatorów

Szanowni Państwo,

w dniu 17/11/2020 nasza fundacja, za pośrednictwem brokera
PWS Konstanta S.A., podpisała z ERGO Hestia umowę ubezpieczenia nr TO50/001313/20/A, która obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności zawodowe mediatora.

W dniu 31.10.2023 została podpisana umowa nr TO50/002484/23/A na kolejny okres do 16.11.2025 r.

 

Poniżej zapoznacie się Państwo z wszelkimi szczegółami naszej propozycji. 

U dołu strony znajdują się wszystkie pliki do pobrania i wypełnienia lub do wglądu. Znajdziecie tam też Państwo odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ).

 

Osoby do kontaktu:

Zakres ochrony

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niego osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych mediatora.

2. Podstawą ubezpieczenia są Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych (AB-OCZ-01/21) STU ERGO Hestia SA, a także Umowa Ubezpieczenia nr TO50/002484/23/A.

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące szkody:
a) Szkody w mieniu, na osobie oraz polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim w następstwie wykonywania czynności zawodowych,
b) wynikające z odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej Ubezpieczonego,
c) powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje niezbędne koszty obrony sądowej na warunkach §6 Warunków Ubezpieczenia, o których mowa w ust.1. a w szczególności koszty procesu sądowego przed sądami powszechnymi lub koszty postępowania administracyjnego, w tym:
a) wynagrodzenie pełnomocnika Ubezpieczonego,
b) koszty sądowe I i II instancji,
c) koszty prawomocnie zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej (w tym również koszty oskarżyciela posiłkowego),
d) koszty tłumaczenia przysięgłego,
e) wynagrodzenie biegłego,
f) koszty stawiennictwa świadków,
g) koszty stawiennictwa Ubezpieczonego na rozprawie, jeśli stawiennictwo było obowiązkowe,
h) koszty postępowania polubownego
5. Zakres ubezpieczenia rozszerzono ponadto o:
a) Klauzulę nr 3 – Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko utraty mienia osób przyjętego w pieczę, pod dozór lub kontrolę osób objętych ubezpieczeniem, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność w ramach niniejszej klauzuli ograniczona jest wyłącznie do szkód w dokumentach – sublimit odpowiedzialności 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdego Ubezpieczonego,
b) szkody wynikające z naruszenia tajemnicy mediacji, informacji poufnych,
c) Klauzulę nr 2 – szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym należne z tego tytułu zadośćuczynienia – sublimit odpowiedzialności 35.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdego Ubezpieczonego,
d) szkody wynikające z przekroczenia terminów,
e) szkody wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych- zgodnie z kl. nr 2,
f) szkody wynikające z przewlekłego prowadzenia mediacji. 

6. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu szkód powstałych na terytorium RP, powodujących roszczenia, dla których właściwy jest polski sąd i polskie prawo.

(vide § 2 Umowy : „Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia”)

Wyłączenia

 1. Ryzyka nie objęte ubezpieczeniem wskazane są w §8 Warunków Ubezpieczenia, z wyłączeniem ryzyk wymienionych w §2 ust. 5 powyżej.

2. W niniejszej umowie ubezpieczenia znosi się franszyzę redukcyjną.

 

(vide § 3 Umowy : „Ryzyka nie objęte ubezpieczeniem. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej.”)

 

Sumy gwarancyjne i składki

W ramach umowy przygotowaliśmy 3 warianty ubezpieczenia dla osób, które posiadały już polisę OC dla mediatorów/mediatorek:

W ramach umowy przygotowaliśmy 3 warianty ubezpieczenia dla osób ubezpieczających się po raz pierwszy:

Procedura - krok po kroku

Jeśli chcesz wykupić polisę postępuj wg następujących kroków:

 1.  Pobierz deklarację przystąpienia. [Deklaracja przystąpienia_OC mediatora]
 2. Wypełnij dokument, podpisz, zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres: oc@pracowniadialogu.org
 3. Obliczymy należną od Ciebie składkę i wyślemy Ci informację o jej wysokości.
 4. Prześlesz nam potwierdzenie wpłaty składki [dane do przelewu: Fundacja Pracownia Dialogu, ul. Ślusarska 2/1, 87-100 Toruń, nr rachunku BNP Paribas:  09 1750 0012 0000 0000 2633 3016 z dopiskiem: „wpłata OC + imię i nazwisko”.
 5.  Po otrzymaniu od Ciebie deklaracji przystąpienia i potwierdzenia wpłaty wprowadzimy Twoje dane do systemu ERGO Hestia Cumulus.Evo.
 6. Twoją polisę zatwierdzi pracownik ERGO Hestia a my prześlemy Ci mailem certyfikat, który będzie wyglądał tak [wzór certyfikatu_kontynuacja ubezpieczenia] lub jeśli ubezpieczasz się po raz pierwszy tak [wzór certyfikatu_nowe ubezpieczenie].
 7. Twoja polisa zacznie Cię chronić:
  a) 
  dla deklaracji złożonych w okresach od 1 do 14 dnia danego miesiąca – od 15 dnia miesiąca  z wyrównaniem okresu ubezpieczenia do terminu ekspiracji Polisy Generalnej (z zastrzeżeniem §6 ust. 5 umowy generalnej),
  b) dla deklaracji złożonych w okresach od 15 do 31 dnia danego miesiąca – od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono deklarację z wyrównaniem okresu ubezpieczenia do terminu ekspiracji Polisy Generalnej (z zastrzeżeniem §6 ust.5 umowy generalnej).
Jeśli chciałbyś/chciałabyś wystąpić z ubezpieczenia:
 1. Prześlij do nas mailem deklarację wystąpienia [Deklaracja wystąpienia_OC mediatora]
 2. My usuniemy Cię z systemu ERGO Hestia Cumulus.Evo po akceptacji pracownika ERGO Hestia.

FAQ - często zadawane pytania

O1: Przy tworzeniu specjalistycznych programów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których nie ma na rynku konieczne jest zaangażowanie podmiotu z danej branży jako ubezpieczającego.

Takie rozwiązania funkcjonują na rynku ubezpieczeniowym np:

 • OC zawodu lekarzy program aranżuje Izba Lekarska
 • OC zawodu architekta program aranżuje Izba Architektów
 • OC zawodu mediatora tu program aranżuje Fundacja Pracownia Dialogu

W przypadku Mediatorów, Fundacja Pracownia Dialogu zwróciła się do profesjonalisty brokera ubezpieczeniowego, z którym stworzyliśmy program ubezpieczeniowy uwzględniający ryzyka jakie mogą pojawić się przy wykonywaniu zawodu mediatora.

Możliwość przystąpienia do programu OC przez inne osoby spoza fundacji powoduje, że składki ubezpieczeniowe są znacznie niższe, niż zawężając program tylko do osób związanych z fundacją. W zw. z tym STU ERGO Hestia założyło, iż do programu przystąpi duża liczba mediatorów, a dla mediatorów przełożyło się to na obniżenie składek. Dodatkowo nasza Fundacja otwierając ten program dla wszystkich mediatorów w Polsce staje się w tym zakresie prekursorem działań na korzyść naszego środowiska w zakresie zabezpieczenia przed roszczeniami (takie działania na rzecz radców prawnych, adwokatów prowadzą ich izby zawodowe).

O2:  Zgodnie z par. 6 pkt 4 umowy generalnej certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową jest wydawany Ubezpieczonemu. Z wnioskiem do Ubezpieczyciela występuje Ubezpieczony (zgodnie z par. 9 pkt 4. OWU: Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od Ubezpieczyciela). Zgodnie z par. 9 pkt 2 obowiązki Ubezpieczającego przechodzą na Ubezpieczonego. 

Zgodnie z OWU:

W razie zajścia wypadku Ubezpieczony ma obowiązek:

– użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

– niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od powstania wypadku zawiadomić o nim Ubezpieczyciela,

– podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej

rozmiaru,

– stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela udzielając mu informacji i odpowiednich pełnomocnictw,

– zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeń lub zawarcia z nim ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela.

O4: NIE, program jest stworzony w formie grupowej, aby obniżyć koszty ubezpieczenia. Każdy ubezpieczony otrzymuje oprócz certyfikatu OWU i w przypadku roszczenia zgłasza szkodę do STU Ergo Hestia zgodnie z §25 OWU. W razie wątpliwości poszkodowany może skontaktować się z brokerem ubezpieczeniowym PWS Konstanta S.A.

O5: TAK, ubezpieczenie jest kosztem uzyskania przychodu dla wykupującego certyfikat. Na certyfikacie umieszczone są dane mediatora oraz składka.

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.