Pierwsze na rynku ubezpieczenie OC dla mediatorek i mediatorów

Szanowni Państwo,

w dniu 17/11/2020 nasza fundacja, za pośrednictwem brokera
PWS Konstanta S.A., podpisała z ERGO Hestia umowę ubezpieczenia nr TO50/001313/20/A, która obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności zawodowe mediatora.

Poniżej zapoznacie się Państwo z wszelkimi szczegółami naszej propozycji. 

U dołu strony znajdują się wszystkie pliki do pobrania i wypełnienia lub do wglądu. Znajdziecie tam też Państwo odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ).

Osoby do kontaktu:

Zakres ochrony

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niego osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych mediatora oraz opcjonalnie ubezpieczenie o szkody w mieniu i na osobie wynikłe z użytkowania nieruchomości najmowanych przez ubezpieczonych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych mediatora/ mediatorki (ochrona do wysokości sumy gwarancyjnej dla zakresu podstawowego)

2. Podstawą ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu z dnia 24.09.2018r. (OC/OW031/1809) oraz Aneks do umowy nr TO50/001313/20/A z dnia 24.08.2022 r.

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące szkody:

a) polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom trzecim w następstwie wykonywania czynności zawodowych,

b) wynikające z odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej Ubezpieczonego,

c) powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje niezbędne koszty obrony sądowej na warunkach §22 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, o których mowa w ust.1. a w szczególności koszty procesu sądowego przed sądami powszechnymi lub koszty postępowania administracyjnego, w tym:

a) wynagrodzenie pełnomocnika Ubezpieczonego,

b) koszty sądowe I i II instancji,

c) koszty prawomocnie zasądzone od Ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej (w tym również koszty oskarżyciela posiłkowego),

d) koszty tłumaczenia przysięgłego,

e) wynagrodzenie biegłego,

f) koszty stawiennictwa świadków,

g) koszty stawiennictwa Ubezpieczonego na rozprawie, jeśli stawiennictwo było obowiązkowe,

h) koszty postępowania polubownego

5. Zakres ubezpieczenia  rozszerzono ponadto o:

a) szkody w rzeczach ruchomych, znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność w ramach niniejszej klauzuli ograniczona jest wyłącznie do szkód w dokumentach – sublimit odpowiedzialności 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdego Ubezpieczonego,

b) szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte ubezpieczeniem,

c) szkody wynikające z naruszenia tajemnicy mediacji, informacji poufnych,

d) szkody wynikające z naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym należne z tego tytułu zadośćuczynienia – sublimit odpowiedzialności 35.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdego Ubezpieczonego,

e) szkody wynikające z przekroczenia terminów,

f) szkody wynikające z naruszenia  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

g) szkody wynikające z przewlekłego prowadzenia mediacji

6. Opcjonalnie można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu i na osobie wynikłe z użytkowania nieruchomości najmowanych przez ubezpieczonych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych mediatora/ mediatorki (ochrona do wysokości sumy gwarancyjnej dla zakresu podstawowego)

7. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu szkód powstałych na terytorium RP, powodujących roszczenia, dla których właściwy jest polski sąd i polskie prawo.

(vide § 2 Umowy : „Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia”)

Wyłączenia

 1. Ryzyka nie objęte ubezpieczeniem wskazane są w §6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z wyłączeniem ryzyk wymienionych w §2 ust. 5 umowy.

2. W niniejszej umowie ubezpieczenia znosi się franszyzę redukcyjną.

 

(vide § 3 Umowy : „Ryzyka nie objęte ubezpieczeniem. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej.”)

Sumy gwarancyjne i składki

W ramach umowy przygotowaliśmy 3 warianty ubezpieczenia:

Procedura - krok po kroku

Jeśli chcesz wykupić polisę postępuj wg następujących kroków:

 1.  Pobierz deklarację przystąpienia. [Deklaracja przystąpienia_OC mediatora]
 2. Wypełnij dokument, podpisz, zeskanuj i prześlij do nas mailem na adres: oc@pracowniadialogu.org
 3. Obliczymy należną od Ciebie składkę i wyślemy Ci informację o jej wysokości.
 4. Prześlesz nam potwierdzenie wpłaty składki [dane do przelewu: Fundacja Pracownia Dialogu, ul. Ślusarska 2/1, 87-100 Toruń, nr rachunku BNP Paribas:  09 1750 0012 0000 0000 2633 3016 z dopiskiem: „wpłata OC + imię i nazwisko”.
 5.  Po otrzymaniu od Ciebie deklaracji przystąpienia i potwierdzenia wpłaty wprowadzimy Twoje dane do systemu ERGO Hestia Cumulus.Evo.
 6. Twoją polisę zatwierdzi pracownik ERGO Hestia a my prześlemy Ci mailem certyfikat, który będzie wyglądał tak [wzór certyfikatu – ost].
 7. Twoja polisa zacznie Cię chronić:
  a) 
  dla deklaracji złożonych w okresach od 1 do 14 dnia danego miesiąca – od 15 dnia miesiąca  z wyrównaniem okresu ubezpieczenia do terminu ekspiracji Polisy Generalnej (z zastrzeżeniem §6 ust. 5 umowy generalnej),
  b) dla deklaracji złożonych w okresach od 15 do 31 dnia danego miesiąca – od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono deklarację z wyrównaniem okresu ubezpieczenia do terminu ekspiracji Polisy Generalnej (z zastrzeżeniem §6 ust.5 umowy generalnej).
Jeśli chciałbyś/chciałabyś wystąpić z ubezpieczenia:
 1. Prześlij do nas mailem deklarację wystąpienia [Deklaracja wystąpienia_OC mediatora]
 2. My usuniemy Cię z systemu ERGO Hestia Cumulus.Evo

Dokumenty do pobrania

FAQ - często zadawane pytania

O1: Przy tworzeniu specjalistycznych programów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, których nie ma na rynku konieczne jest zaangażowanie podmiotu z danej branży jako ubezpieczającego.

Takie rozwiązania funkcjonują na rynku ubezpieczeniowym np:

 • OC zawodu lekarzy program aranżuje Izba Lekarska
 • OC zawodu architekta program aranżuje Izba Architektów
 • OC zawodu mediatora tu program aranżuje Fundacja Pracownia Dialogu

W przypadku Mediatorów, Fundacja Pracownia Dialogu zwróciła się do profesjonalisty brokera ubezpieczeniowego, z którym stworzyliśmy program ubezpieczeniowy uwzględniający ryzyka jakie mogą pojawić się przy wykonywaniu zawodu mediatora.

Możliwość przystąpienia do programu OC przez inne osoby spoza fundacji powoduje, że składki ubezpieczeniowe są znacznie niższe, niż zawężając program tylko do osób związanych z fundacją. W zw. z tym STU ERGO Hestia założyło, iż do programu przystąpi duża liczba mediatorów, a dla mediatorów przełożyło się to na obniżenie składek. Dodatkowo nasza Fundacja otwierając ten program dla wszystkich mediatorów w Polsce staje się w tym zakresie prekursorem działań na korzyść naszego środowiska w zakresie zabezpieczenia przed roszczeniami (takie działania na rzecz radców prawnych, adwokatów prowadzą ich izby zawodowe).

O2:  Zgodnie z par. 6 pkt 4 umowy generalnej certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową jest wydawany Ubezpieczonemu. Z wnioskiem do Ubezpieczyciela występuje Ubezpieczony (zgodnie z par. 9 pkt 4. OWU: Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od Ubezpieczyciela). Zgodnie z par. 9 pkt 2 obowiązki Ubezpieczającego przechodzą na Ubezpieczonego. 

Zgodnie z OWU:

W razie zajścia wypadku Ubezpieczony ma obowiązek:

– użyć dostępnych mu środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

– niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od powstania wypadku zawiadomić o nim Ubezpieczyciela,

– podjąć aktywną współpracę z Ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności i przyczyn powstania szkody oraz ustalenia jej

rozmiaru,

– stosować się do zaleceń Ubezpieczyciela udzielając mu informacji i odpowiednich pełnomocnictw,

– zaniechania działań zmierzających do zaspokojenia poszkodowanego, uznania jego roszczeń lub zawarcia z nim ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela.

O4: NIE, program jest stworzony w formie grupowej, aby obniżyć koszty ubezpieczenia. Każdy ubezpieczony otrzymuje oprócz certyfikatu OWU i w przypadku roszczenia zgłasza szkodę do STU Ergo Hestia zgodnie z §25 OWU. W razie wątpliwości poszkodowany może skontaktować się z brokerem ubezpieczeniowym PWS Konstanta S.A.

O5: TAK, ubezpieczenie jest kosztem uzyskania przychodu dla wykupującego certyfikat. Na certyfikacie umieszczone są dane mediatora oraz składka.

Scroll to Top
Przewiń do góry