Ośrodek mediacyjny

Zobacz jak przebiega postępowanie w naszym ośrodku

Jak zgłosić mediację w naszym ośrodku?

W sytuacji sporu lub konfliktu  pierwsze, co nam przychodzi do głowy to sąd.

Przychodząc jednak na mediację np.: w sytuacji rozstania/ rozwodu małżonków, którzy mają wspólne małoletnie dzieci, możecie:

 1. Uzgodnić warunki rozstania (z winą, czy bez jej orzekania).
 2. Ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej (kto i w jaki sposób, oraz w jakich obszarach, będzie podejmować decyzje w sprawach dotyczących dzieci).
 3. Ustalić sposób sprawowania pieczy nad dziećmi, ewentualnie kontaktów z nimi i ich miejsca zamieszkania.
 4. Ustalić wysokość i sposób ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich dzieci.
 5. Uzgodnić ewentualnie sposób korzystania ze wspólnego miejsca zamieszkania, jeśli mimo rozwodu będziecie mieszkać pod jednym dachem.
 6. Znaleźć sposób podziału majątku wspólnego i wzajemnych rozliczeń.

Kiedy uda się to wszystko uzgodnić – sprawa rozwodowa może trwać kwadrans, albo niewiele dłużej. Widzisz różnicę?

1. W sytuacji mediacji pozasądowej (nazywanej prywatną bądź umowną) zgłoszenie mediacji następuje przez złożenie w ośrodku mediacyjnym wniosku o przeprowadzenie mediacji (z dowodem jego dostarczenia drugiej stronie np.: w postaci żółtej zwrotki lub podpisanego przez wszystkie strony postępowania). Można go pobrać poniżej.

Pobrany dokument najlepiej wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem i odesłać go do naszego ośrodka mediacyjnego:

 • drogą elektroniczną np.: w postaci skanu dokumentu na adres: biuro@pracowniadialogu.org
 • dostarczyć osobiście do ośrodka (po wcześniejszym umówieniu się)

Wypełniając wniosek „tematy do mediacji” i „okoliczności uzasadniające żądanie” prosimy opisać jak najbardziej neutralnym językiem bez przypisywania winy, oskarżeń, krytyki. Wówczas druga strona, jeśli otrzyma wniosek, z większą ochotą przystąpi do mediacji. W tej części wniosku nie trzeba wpisywać swoich ugodowych propozycji!

Składając wniosek prosimy na stronie 3. o wskazanie propozycji dotyczącej sposobu ponoszenia kosztów mediacji (należy zaznaczyć wybraną opcję).

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane w formularzu są chronione zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i nie są udostępniane podmiotom ani osobom niepowołanym.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt pod numerem komórkowym 793 969 360.

2. W przypadku, jeśli Państwa sprawa toczy się w sądzie (cywilnym lub karnym), prokuraturze lub na policji mogą Państwo złożyć wniosek o skierowanie jej do postępowania mediacyjnego. Na sali sądowej, przed prokuratorem lub policjantem można wskazać „z nazwiska” mediatorów z naszego ośrodka.

Dlaczego mediacja?

Naszym pierwotnym odruchem w przypadku sporu/ konfliktu – jest wybór drogi sądowej. Naraża to nas na: koszty emocjonalne (walka), finansowe (sprawa sądowa z zaangażowaniem prawników nie jest tania), czasowe (trzeba brać wolne z pracy na rozprawy), pogorszenie relacji (w procesie sądowym trzeba stoczyć niejedną bitwę na argumenty i zeznania świadków, często znajomych i przyjaciół).

Składając wniosek/ pozew do sądu wchodzisz na drogę sztywnych procedur i czekasz na termin pierwszej rozprawy kilka miesięcy. Na mediację umówisz się w kolejnym tygodniu.

A można inaczej – skorzystać z mediacji, przedyskutować możliwe rozwiązania, wybrać najlepsze i zawrzeć ugodę. Następnie złożyć ją w sądzie celem jej zatwierdzenia (ewentualnie uzyskania klauzuli wykonalności). 

W ramach mediacji możesz z drugą stroną omówić kwestie sporne, które mogłyby być przedmiotem sprawy sądowej.

Jeśli zawrzecie ugodę, możesz ją złożyć w sądzie, który przeprowadzi postępowanie co do jej zatwierdzenia. Dzięki temu może mieć ona taką moc, jak ugoda zawarta przed sądem.

Przede wszystkim możesz:

 • spotkać się w dogodnym dla Ciebie dniu i o dogodnej porze
 • uzgodnić z drugą stroną i mediatorem/ką skład osobowy spotkania
 • kontrolować koszty (Ty decydujesz ile będzie spotkań)
 • wskazać wszystkie kwestie, które chciałbyś rozwiązać podczas spotkania
 • między spotkaniami (lub nawet w ich trakcie) możesz skonsultować rozwiązania z Twoim prawnikiem/ prawniczką
 • odbyć spotkanie kilka(naście) dni od złożenia wniosku o mediację (w sądzie poczekasz co najmniej kilka miesięcy na pierwszą rozprawę)

Do mediacji możesz zgłosić wiele tematów. Tylko nieliczne z nich są zarezerwowane dla sądu (np.: ograniczenie lub pozbawienie kogoś władzy rodzicielskiej).
Prowadzimy mediacje w takich tematach jak:

 1. Z zakresu prawa rodzinnego: o ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, o rozstrzygnięcie w istotnej sprawie dziecka, o ustalenie pobytu małoletniego, o ustalenie lub zmianę kontaktów z małoletnim, o ustalenie/podwyższenie/ uchylenie alimentów, .
 2. Z zakresu prawa cywilnego: o zapłatę, o zachowek/ dział spadku, o ochronę dóbr osobistych, o podział majątku wspólnego, o odszkodowania i zadośćuczynienie,  o służebność drogi koniecznej, o zniesienie współwłasności, inne.
 3. Z zakresu prawa gospodarczego: o zapłatę, o nienależyte wykonanie umowy, o wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego, o nakazanie, inne.
 4. Z zakresu prawa pracy: o odszkodowanie, o zapłatę za godziny nadliczbowe, o mobbing, o uchylenie kary porządkowej, inne.

Co nas wyróżnia?

Co stanie się dalej?

MEDIACJA PRYWATNA
 1. Kiedy wpłynie do nas wniosek z dowodem dostarczenia go drugiej stronie sprawa zostanie przydzielona mediatorce/ mediatorowi (chyba, że we wniosku wskazano konkretną osobę do prowadzenia mediacji).
 2. Mediator/ka skontaktuje się ze stronami celem zaplanowania sposobu dalszego procedowania (spotkania indywidualne, posiedzenia pośrednie, mediacja wahadłowa, posiedzenie wspólne, mediacja online).
 3. Zostaną przeprowadzone posiedzenia mediacyjne – w liczbie zależnej od potrzeb stron.
 4. Pozostanie na końcu już tylko sfinalizowanie kwestii administracyjnych – doręczenie odpisów protokołu wraz z ewentualną ugodą, rozliczenie wynagrodzenia mediatora i kosztów mediacji. 
MEDIACJA ZE SKIEROWANIA SĄDU, PROKURATURY, POLICJI
 1. Kiedy odbierzemy postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, w zależności od rodzaju udostępnionych nam danych kontaktowych (numery telefonów, maile, adresy pocztowe) kontaktujemy się ze stronami i pełnomocnikami (jeśli występują).
 2. A dalej już działamy jak w pkt. 3-4 powyżej.

Mediacja on-line?

Jeśli nie możemy spotkać się w naszym ośrodku wykorzystajmy nowoczesną technologię. Świetnie sobie z nią radzimy. Skontaktuj się z nami, aby dopytać o szczegóły.

Czego spodziewać się podczas mediacji?

 • Przestrzeni do rozmowy z drugą stroną o możliwościach i sposobach rozwiązań Waszego konfliktu.
 • Przestrzeni do rozmowy nie tylko o prawnych argumentach, ale też o potrzebach, oczekiwaniach, obawach, itp.
 • Spotkania w bezpiecznych i komfortowych warunkach.
 • Moderacji spotkania przez mediatora/kę w trosce o atmosferę, odpowiednie formy i zachowanie równowagi między stronami konfliktu.
 • Spotkań w godzinach dostosowanych do możliwości czasowych oraz obowiązków zawodowych/prywatnych obu stron konfliktu.
Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.