Poznaj nasz zespół

Monika Kaźmierczak

mediatorka, trenerka, prezes zarządu

Danuta Łęga-Sadowska

mediatorka, trenerka, wiceprezes zarządu

Janusz Kaźmierczak

mediator, trener, członek zarządu

Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk), gdzie napisał badawczą pracę magisterską nt. „Sposoby radzenia sobie przez mediatorów z sytuacjami trudnymi w mediacji rodzinnej”.

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii oraz Instytucie Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, gdzie ukończył również program stażowy. Od 2009 roku działa w Toruniu, a od 2011 roku pod szyldem Fundacji Pracownia Dialogu, gdzie odpowiada za program stażowy oraz za pierwszy w Polsce program polis OC dla mediatorów.

W latach 2010-2016 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Od września 2016 do października 2019 roku wiceprezes Zarządu Głównego SMR. Prezes Zarządu Głównego SMR w latach 2019-2022 i 2022-2025.

W latach 2010 – 2015 roku współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych i cywilnych (w tym gospodarcze). W latach 2009 – 2022 figurował na listach stałych mediatorów w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych. W chwili obecnej koncentruje się na prowadzeniu mediacji prywatnych (na podstawie umowy o mediację).

Absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2019 r.).

Mediator certyfikowany w ramach Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji (nr cert. 14/03/2022/CIAPP) w zakresie prowadzenia mediacji cywilnych.

Ukończył międzynarodowe szkolenie w ramach projektu Erasmus+ InMEDIATE. International Mediators Trained in Europe realizowanego przez konsorcjum: STEINBEIS BERATUNGSZENTREN GMBH, PRODOS CONSULTING SRL, SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY, MEDIATORZY.PL, UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE, RESOLUTIA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE, Steinbeis-Hochschule Träger gGmbH.

Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV kadencji w latach 2019 – 2023.

Współautor, koordynator, realizator 26 projektów Fundacji Pracownia Dialogu w obszarze mediacji i rozwiązywania konfliktów (w latach 2011 – 2022) finansowanych ze środków: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), Fundacja Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program Młodzież w Działaniu), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Gmina Miasta Toruń, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty.
Ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracował jako trener dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu.

Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015).

Karolina Polit-Langierowicz

mediatorka

Prawnik, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Ukończyłam:

  • studia magisterskie oraz doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, a
    następnie
  • studia podyplomowe z mediacji rodzinnych w Instytucie Socjologii UMK oraz
  • studia podyplomowe z mediacji gospodarczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Po ukończeniu w 2012 roku szkolenia dotyczącego mediacji w sprawach karnych i sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych prowadzonego przez Fundację Pracownia Dialogu zostałam wpisana na listę mediatorów prowadzona przez Sąd Okręgowy w Toruniu.
Prowadzę mediacje w sprawach karnych, nieletnich sprawców czynu karalnego, mediacje cywilne, rodzinne i gospodarcze. Ukończyłam dodatkowe szkolenia w tym zakresie:

  • “Wykorzystanie Dialogu Motywującego w mediacji”, Fundacja Pracownia Dialogu (2015 rok)
  • „Restorative justice approaches” E. A. Eldøy, B. Sletten (Konfliktradet, Norwegia), organizator Fundacja Court Watch Polska (2015 rok)
  • „Techniki mediacji-szkolenie dla mediatorów” Mazowieckie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie (2015 rok)
  • „Konstruowanie ugody mediacyjnej w sprawach cywilnych i warunki formalne protokołu z mediacji” , Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra (2016 rok)
  • Zakończony egzaminem kurs uprawniający do wpisu na listę Krajowego Rejestru Mediatorów organizowany przez Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych (2022 rok)

W latach 2011-2013 sprawowałam funkcję ławnika sądowego w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Toruniu. Współpracowałam z młodzieżą w ramach wolontariatu w Całodobowym Młodzieżowym
Ośrodku Leczenia Uzależnień w Toruniu.

Publikacje mojego autorstwa ukazały się w ogólnopolskich miesięcznikach Palestra oraz Prokuratura i Prawo oraz w czasopiśmie UMK Studia Juridica Toruniensa.

Joanna Jarocka

mediatorka

Jolanta Koczorowska

mediatorka

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych.
Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych.
Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.

Paulina
Tomaszewska

mediatorka

Z wykształcenia prawniczka, mediatorka, trenerka komunikacji.
Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 2017 roku ukończyła w Centrum Szkoleń Prawnych szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora oraz szkolenie specjalistyczne – Mediator Rodzinny.
Od 2018 r jest certyfikowaną trenerką mediacji metodą SNO „O mediacjach z i między dziećmi na podstawie Porozumienia bez Przemocy ( NVC).
W 2019 r. odbyła szkolenie pt. „Alienacja Rodzicielska” organizowaną przez Fundację Pracownia Dialogu w Toruniu, a od września 2020r. kilkumiesięczny staż w FPD i od tej pory jest związana z Fundacją Pracownia Dialogu na stałe.
Systematycznie uczestniczy w spotkaniach superwizyjnych oraz szkoleniach dla mediatorów.

Należy do Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe trenerskie z Porozumienia bez Przemocy w Collegium Civitas oraz Intensywny Kurs Mediacji NVC na SWPS w Warszawie.

Prowadzi we Włocławku Centrum Szkoleń i Mediacji Bezkonfliktowo.

Sebastian Chojnacki

mediator

Wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu
 
Z wykształcenia prawnik i historyk, absolwent obu kierunków na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zawodowo związany od wielu lat z toruńskim samorządem, kulturą, gdzie odpowiadał za realizację projektów.

W trakcie swojej kariery zawodowej zawsze był  przekonany o słuszności wyboru negocjacji jako drogi do osiągania jak najlepszych rezultatów. W biznesie dla niego najważniejsze są dobre relacje. Te doświadczenia i tzw. „miękkie umiejętności”, nabyte także podczas pracy w kancelarii prawnej, skłoniły go do zainteresowania się mediacją. Lubi pomagać ludziom w szukaniu innych sposobów rozwiązywania sporów, którzy nie wiedzą, że nie muszą brnąć w długotrwałe i kosztowne procesy sądowe.
W 2020 roku ukończył szkolenie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie a od początku 2021 roku współpracuje z Fundacją Pracownia Dialogu. Zawodowo koordynuje projekty inwestycyjne, zajmuje się prawem zamówień publicznych i pilotuje inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych.
Prywatnie szczęśliwy mąż, tata piątki dzieci. Pasjonat sportu – maratończyk.

Marta Kaleta zdjęcie

Marta Kaleta

mediatorka stażystka
Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.