STANDARDY

W naszej pracy kierujemy się uznanymi standardami i wytycznymi

- 01 -

Przepisy prawa

Mediacja (oraz rola i zadania mediatora) została uregulowana w szeregu przepisów polskiego prawa.

Znajdziemy ją m.in. w:

 • Ustawie o ustroju sądów powszechnych
 • Regulaminie urzędowania sądów powszechnych
 • Kodeksie postępowania cywilnego
 • Kodeksie postępowania karnego
 • Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Kodeksie postępowania administracyjnego

Każda z tych ustaw ma swoje akty wykonawcze – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Znamy je dobrze i stosujemy w praktyce.

- 02 -

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Uchwalone przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości są rodzajem tzw. soft law. Nie mają charakteru przepisów, ale rekomendacji.

Ich stosowanie pomaga nam świadczyć usługi profesjonalnie z poszanowaniem autonomii naszych klientów.

- 03 -

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich

Uchwalony przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości jest próbą zwięzłego określenia ram etycznego wykonywania zawodu.

 

- 04 -

Dokumenty międzynarodowe

Uchwalone zostały przez różne ciała np.: Parlament Europejski. Znajdziemy wśród nich m.in.:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 200852WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

 • Rekomendacja Rec (2002)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie mediacji w sprawach cywilnych z 18 września 2002 r.

 • Rekomendacja Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla Państw Członkowskich o mediacji w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 15 września 1999 r. na 679 posiedzeniu przedstawicieli Ministrów i Komentarz)

 • Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów do Państw Członkowskich na temat Mediacji Rodzinnych oraz Memorandum Wyjaśniające

 • Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów

Te szczególnie ważne dla naszej codziennej praktyki wytłuściliśmy.

 

- 05 -

Standardy organizacji

Wśród naszych mediatorów są członkinie i członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). W 2008 roku SMR wypracowało Standardy prowadzenia mediacji. Kierujemy się nimi, kiedy prowadzimy mediacje rodzinne.

 

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.