Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzież

Projekt zakończony 30 grudnia 2015 r

Dzięki realizacji projektu udało się zrealizować cel główny rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którym jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Szkoły biorące udział w projekcie:

 1. Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach, ul. Szkolna 9, 87-165 Cierpice
 2. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Żwirki i Wigury, 87-100 Toruń
 3. Zespół Szkół w Łabiszynie, ul. Nadnotecka 2, 89-210 Łabiszyn
 4. Zespół Szkół nr 6 w Toruniu, ul. Dziewulskiego 41 c, 87-100 Toruń

Planowane działania, oraz zakładane rezultaty:

Zajęcia KURS SZKOLNYCH MEDIATORÓW zgodnie z analizą potrzeb zostały przeprowadzone w:

 • Gimnazjum z Cierpicach (szacujemy ok. 25 uczestników/uczestniczek)
 • Gimnazjum nr 3 w Toruniu (szacujemy ok. 30 uczestników/uczestniczek)
 • Gimnazjum w Łabiszynie (szacujemy ok. 30 uczestników/uczestniczek)

ZAJĘCIA Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W TORUNIU (szacujemy ok. 60 uczestników/ uczestniczek)

ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ DLA UCZNIÓW

 • Gimnazjum z Cierpicach (szacujemy ok. 105 uczestników/uczestniczek w 6 klasach/12 godzin dydaktycznych)
 • Gimnazjum nr 3 w Toruniu (szacujemy ok. 200 uczestników/uczestniczek, w 10 klasach/20 godzin dydaktycznych)
 • Gimnazjum w Łabiszynie (szacujemy ok. 200 uczestników/uczestniczek, w 10 klasach/20 godzin dydaktycznych)

RADY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI

 • Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach
 • Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu
 • Zespół Szkół w Łabiszynie
 • Zespół Szkół nr 6 w Toruniu

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA NAUCZYCIELI z zakresu asertywności i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

 • Gimnazjum nr 3 w Toruniu (szacujemy ok. 30 uczestników zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi/ 3 godziny dydaktyczne)
 • Zespół szkół nr 6 w Toruniu( szacujemy ok. 30 uczestników zajęć z zakresu komunikacja interpersonalna i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami/ 3 godziny dydaktyczne)
 • Gimnazjum w Łabiszynie (szacujemy ok. 20 uczestników zajęć z zakresu Asertywność – radzenie sobie z trudnymi sytuacjami/ 3 godziny dydaktyczne)

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW z zakresu komunikacji, asertywności i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

 • Gimnazjum w Cierpicach (szacujemy ok. 15 uczestników zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej/ 2 godziny dydaktyczne)
 • Gimnazjum nr 3 w Toruniu (szacujemy ok. 15 uczestników zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej/ 2 godziny dydaktyczne)
 • Zespół szkół nr 6 w Toruniu (szacujemy ok. 20 uczestników zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej/ 2 godziny dydaktyczne)

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW ASERTYWNOŚĆ – RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI

 • Gimnazjum w Cierpicach (szacujemy ok. 30 uczestników zajęć z zakresu asertywności/ 6 godzin dydaktycznych)
 • Gimnazjum nr 3 w Toruniu (szacujemy ok. 20 uczestników zajęć z zakresu asertywności/ 6 godzin dydaktycznych)
 • Gimnazjum Łabiszyn (szacujemy ok. 30 uczestników zajęć z zakresu asertywności/ 6 godzin dydaktycznych)

 

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: 18/08/2015 do 30/12/2015

Adresaci zadania publicznego: rodzice uczniów, uczniowie, nauczyciele.
Cele zadania publicznego: Przede wszystkim udało się zrealizować cel główny rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którym jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. W związku z powyższym udaje się realizować cele zaplanowanych działań: (1) Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki oraz (2) zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Działo się to przez realizację celów szczegółowych:

 • edukację prawną uczniów z zakresu zjawiska przemocy i cyberprzemocy oraz innych czynów stanowiących łamanie obowiązującego porządku prawnego
 • rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców
 • wdrażanie i realizację programów mediacji rówieśniczej
 • doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych, (z warsztatami symulacyjnymi)

Rezultaty/efekty:

 • zdobycie wiedzy nt. mediacji rówieśniczej  i nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych przy użyciu metody mediacji  przez  uczestników Kursu Szkolnych Mediatorów (w 12 dniach zajęć brało udział 195 osób)
 • wzrost wiedzy nt. konsekwencji łamania prawa przez osoby niepełnoletnie u 563 uczestników zajęć z zakresu edukacji prawnej
 • wzrost wiedzy nt. asertywności i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami u 78 uczestników zajęć dla nauczycieli
 • wzrost wiedzy nt. komunikacji i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi u 78 uczestników zajęć dla nauczycieli
 • wzrost umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi u 81 uczestników zajęć o tej tematyce – uczniowie
 • wzrost umiejętności komunikowania się u 81 uczestników zajęć o tej tematyce – uczniowie
 • wzrost wiedzy nt. zachowań asertywnych i radzenia sobie u 81 uczestników zajęć z zakresu asertywności – uczniowie
 • wzrost wiedzy nt. asertywności i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami u 29 uczestników zajęć dla rodziców
 • wzrost wiedzy nt. komunikacji i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi u 29 uczestników zajęć dla rodziców

 Rezultaty ilościowe (produkty):

 • Liczba adresatów bezpośrednich – 1045 osób biorących udział we wszystkich przeprowadzonych zajęciach
 • opracowanie 5 scenariuszy zajęć z następującej tematyki:
  • Kurs Szkolnych Mediatorów,
  • zajęcia z rozwiązywania konfliktów,
  • zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi dla rodziców,
  • zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi dla nauczycieli,
  • zajęcia z zakresu asertywności dla uczniów
 • 160 godzin różnorodnych zajęć w projekcie
 • 4  uczestniczące szkoły.

Sponsor/grantodawca: Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy

Kwota dofinansowania: 37972,94 zł

Całkowita wartość projektu: 48251,10 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry