Nie jesteś sam(a)! Wsparcie dla rodzin

Projekt zakończony 30 grudnia 2016 r.

Niniejszy projekt miał na celu wsparcie toruńskich rodzin przeżywających trudności związane z kryzysem bądź rozstaniem. Poprzez oferowane działania w postaci mediacji rodzinnych, edukacyjnej grupy wsparcia oraz poradnictwa wychowawczego zapewniliśmy kompleksową pomoc tej grupie odbiorców. Podczas realizowanych w poprzednich latach projektów pn. „Mediacje dla mieszkańców” zauważyliśmy coraz większą potrzebę wśród beneficjentów, korzystania równolegle do mediacji z innych form wsparcia. Oferując tak szeroki wachlarz pomocy wychodzimy naprzeciw wciąż rosnącemu problemowi rozwodów, separacji i kryzysów dotykających rodziny. W wielu przypadkach działania miały formę profilaktyki wobec mogących pojawić się w wyniku zaburzonej komunikacji i nierozwiązanych konfliktów zachowań agresywnych, przemocowych czy nadużywania alkoholu bądź innych substancji.

Adresaci

Adresatami projektu są mieszkańcy miasta Torunia, znajdujący się w konflikcie (rodzinnym, w sytuacji przed, w trakcie lub po rozstaniu), których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy specjalistów oferujących swe usługi wg stawek wolnorynkowych. Do mediacji będzie można zgłosić konflikt dotyczący zarówno spraw małżeńskich jak i innych angażujących członków danej rodziny związanych z problemami wychowawczymi, opieką nad osobami starszymi lub chorymi itp. Do projektu będą mogły być również zaliczone sprawy mieszkańców naszego miasta, które zostaną skierowane przez sąd cywilny/rodzinna. W proponowanym wsparciu psychologicznym czy edukacyjnym będą mogły wziąć udział zarówno osoby żyjące w nieformalnych związkach jak i małżeństwa. Z oferowanych w projekcie działań będą mogli skorzystać również mieszkańcy Starego Miasta oraz Bydgoskiego Przedmieścia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Toruń

Logo UMT

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: od 01/03/2016 do 31/12/2016

Adresaci zadania publicznego: Adresatami  byli mieszkańcy miasta Torunia, znajdujący się w konflikcie (rodzinnym, w sytuacji przed, w trakcie lub po rozstaniu), których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy specjalistów oferujących swe usługi wg stawek wolnorynkowych.

Cel/e zadania publicznego: Cel główny –  przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom w postaci nadużywania alkoholu czy stosowania rozwiązań agresywnych w postaci różnych form przemocy oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu trudności (/w tym konfliktów związanych z sytuacja rozstania) poprzez organizację pomocy mediacyjnej, psychologicznej i edukacyjnej.

Cele szczegółowe:

  1. Rozwinięcie umiejętności związanych z komunikacją, asertywnym wyrażaniem próśb czy opinii,
  2. Zdobycie nowego spojrzenia na konflikt, jako na okazję do zmiany w systemie rodziny i jako na przestrzeń do rozmowy, aniżeli do stosowania destrukcyjnych sposobów radzenia sobie,
  3. Podjęcie próby rozwiązania przez uczestników konfliktów podczas mediacji bez oddawania ich pod autorytarne rozstrzygnięcie instytucji państwowych
  4. Rozwinięcie umiejętności specjalistów pracujących z rodzinami.

Liczba odbiorców działań:

Przeprowadzono 11 spraw mediacyjnych (40 godzin), w których  dział wzięło 21 osób.

Przeprowadzono 3 spotkania (9 godzin) edukacyjnej grupy wsparcia dla osób przeżywających rozstanie. W spotkaniu wzięło udział 7 osób

Zrealizowano 15 godzin poradnictwa wychowawczego dla rodziców przed/w trakcie/ i po rozstaniu. W poradnictwie wzięło udział 21 osób.

Przeprowadzono 1 szkolenie (8 godzin) dla specjalistów z zakresu nowych metod pracy z rodziną w kryzysie. Tematem szkolenia warsztatowego było „W pętli bezsilności. Technika błędnych kół w pracy z rodziną, parą”. W szkoleniu wzięło udział 11 osób.

Inne rezultaty/efekty/ produkty:    

  1. Przeprowadzono 40 godzin mediacji rodzinnych
  2. Przeprowadzono 9 godzin edukacyjnej grupy wsparcia dla osób przeżywających rozstanie
  3. Przeprowadzono 15 godzin poradnictwa wychowawczego dla rodziców przed/w trakcie/ i po rozstaniu
  4. Zrealizowano 8 godzin szkolenia dla specjalistów z zakresu nowych metod pracy z rodziną w kryzysie.
  1. Przygotowano i wydrukowano 40 plakatów informujących o projekcie

 Sponsor/ grantodawca: Gmina Miasta Toruń

Kwota dofinansowania:  5000 zł

Całkowita wartość projektu:  8516 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry