Mobilne Centrum Mediacji

Z początkiem listopada 2014 rozpoczęliśmy pracę nad projektem Mobilne Centrum Mediacji, który realizujemy w ramach programu Obywatele dla Demokracji. 

Celem projektu jest wsparcie mieszkańców trzech miast i miejscowości w regionie (w okolicach Chełmna, Chełmży i Aleksandrowa Kujawskiego) w procesie rozwiązywania konfliktów.
Wsparcie kierujemy przede wszystkim do osób wykluczonych i marginalizowanych w dostępie do tego typu usług (m.in. osób ubogich, niepełnosprawnych i starszych, doznających lub zagrożonych przemocą kobiet, a także osób zamieszkujących tereny wiejskie).

Informacja o rezultatach projektu

Projekt Mobilne Centrum Mediacji realizowany był od listopada 2014 r.  do października 2015 r. Celem projektu było usprawnienie systemu świadczenia usług pomocowych na rzecz rodzin w sytuacji konfliktu, w 3 wybranych miastach województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja mediacji, jako metody rozwiązywania konfliktów w sposób alternatywny do sądu i stosowania przemocy. Oferowane wsparcie w postaci poradnictwa prawnego, psychologicznego i mediacyjnego miało pomóc głównie osobom, które ze względu na wiek, sytuację materialną czy zdrowotną, a także miejsce zamieszkania są wykluczane z dostępu do tego typu usług. Poprzez realizację projektu zmniejszono nierówności w dostępie do usług związanych z mediacją i wsparciem w rozwiązywaniu konfliktów wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W czasie trwania projektu zrealizowano poradnictwo w postaci (600 h) mediacji, z których skorzystały 284 osoby, wsparcia psychologicznego (360h), z którego skorzystało 211 osób i poradnictwa prawnego (240h), z którego skorzystało 235 osób. Poradnictwo świadczone było w Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie oraz Chełmży we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim, Miejskim  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmnie i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmży. Rola tych instytucji była znacząca – to w dużej mierze ich beneficjenci korzystali ze wsparcia oferowanego w projekcie. Ponadto instytucje współpracujące nieodpłatnie udostępniły swoje lokale na potrzeby świadczonego w projekcie poradnictwa.

W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane 3 seminaria edukacyjno – informacyjne na temat roli i zastosowania mediacji. Wydana została także broszura nt. konstruktywnego radzenia sobie z konfliktami w rodzinie. Poprzez te działania przyczyniliśmy się do zwiększenia zaufania wobec mediacji wśród mieszkańców i specjalistów pracujących w mniejszych miastach i miejscowościach regionu.

Część zmian jakie zaszły w odbiorcach działań będą miały charakter trwały ponieważ wielu klientów uzyskało pomoc w postaci napisania konkretnego pisma sądowego, spisało porozumienia w postaci ugody mediacyjnej bądź w przypadku korzystania z pomocy psychologicznej uznało, że ustały objawy utrudniające dotychczasowe funkcjonowanie bądź skorzystało z dalszej pomocy u rekomendowanego specjalisty.

Z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych z osobami korzystającymi z poradnictwa wynika, że 99% osób jest zadowolonych z udzielonego wsparcia, a 98% skorzystałoby z udzielonego wsparcia jeszcze raz. Wyniki te wskazują na skuteczność prowadzonego poradnictwa w odniesieniu do potrzeb beneficjentów.


 MCM wykres 1


MCM wykres 2


Z podsumowania ankiet ewaluacyjnych wynika, że 95% osób korzystających ze wsparcia specjalistów uważa, że tego rodzaju wsparcie jest potrzebne mieszkańcom miast/wsi, w których mieszkają (187 osób wskazało na odpowiedź zdecydowanie tak, 67 osób – na odpowiedź raczej tak), 3 osoby wskazały, że takie wsparcie nie jest potrzebne mieszkańcom.

MCM wykres 3

 


Większość osób korzystających z poradnictwa w ramach projektu uważa, że dostęp do tego rodzaju wsparcia nie jest wystarczający – 55 % (69 osób wskazało na odpowiedź raczej  nie, 76 osób wskazało na zdecydowanie nie). Z kolei 34% osób uważa, że dostępność jest wystarczająca (52 osoby wskazały na odpowiedź zdecydowanie tak, 39 osób na raczej tak), 30 osób nie jest zdecydowanych.

MCM wykres 4

Ankietę ewaluacyjną wypełniła każda osoba, która skorzystała z poradnictwa prawnika, psychologa lub mediatora. Przy czym jeżeli dana osoba korzystała ze wsparcia więcej niż raz ankietę ewaluacyjną wypełniała tylko podczas pierwszej wizyty. 36% ankietowanych wypełniło ankiety w ramach poradnictwa świadczonego w Aleksandrowie Kujawskim, 31% w Chełmnie, 33% w Chełmży. 62% osób wypełniających ankietę ewaluacyjną osób skorzystało z poradnictwa prawnego, 17% z mediacji oraz 22% z poradnictwa psychologicznego. Łącznie zebraliśmy 267 odpowiedzi zwrotnych od osób, które skorzystały z poradnictwa w ramach projektu.
Zebrane wyniki wskazują, że oferowane w ramach projektu działania były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i w znacznym stopniu je zaspokoiły.

 

 

Projekt Mobilne Centrum

Mediacji realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków EOG.

BIURO PROJEKTU
Fundacja Pracownia Dialogu
ul. Ślusarska 2/1, 87-100 Toruń
faks: 56 471 02 21, tel: 791 283 598
email: : j.suchomska@pracowniadialogu.org

 

Scroll to Top
Przewiń do góry