Akademia Szkolnego Mediatora

Projekt zakończony 20 grudnia 2014 r.

Projekt Akademia Szkolnego Mediatora koncentruje się na doskonaleniu uczniów i nauczycieli (łącznie planujemy udział 144 osób) z 18 gimnazjów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy i rozwiązywania konfliktów [priorytetowe zadania Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, cel szczegółowy nr 2, pkt 2.1, ppkt. 2 i 10].

W ramach zaproponowanych szkoleń z zakresu mediacji (jest to wciąż nowy temat i innowacyjna metoda wychowawcza w szkołach) uczniowie i nauczyciele po ich ukończeniu będą przygotowani do podejmowania na terenie szkoły działań profilaktycznych celem zapobiegania i niwelowania zjawiska konfliktów rówieśniczych i zjawiska przemocy/agresji oraz do ewentualnego założenia w szkole Szkolnego Centrum Mediacji.

Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę oraz rozwiną w ich trakcie swoje kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów, co będzie skutkowało, że będą bardziej wyczuleni na problemy jakiejkolwiek agresji/ przemocy, oraz zrozumieją, że konflikty można rozwiązywać w sposób przynoszący satysfakcję każdej ze stron poprzez mediację.

Aby zgłosić gimnazjum do projektu należy pobrać poniższe dokumenty i odesłać via e-mail:

Projekt pt. ,,Akademia Szkolnego Mediatora” realizowany jest przez Fundację Pracownia Dialogu w okresie 27.10.2014 – 30.12.2014, w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”- działania w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku, przy wsparciu finansowym Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Lista szkół biorących udział w projekcie:

BYDGOSZCZ

 1. Gimnazjum nr 25, Bydgoszcz
 2. Gimnazjum, Białe Błota
 3. Gimnazjum nr 8, Bydgoszcz
 4. Gimnazjum Niepubliczne im. K. Kolumba, Bydgoszcz

WŁOCŁAWEK

 1. Gimnazjum nr 4, Włocławek
 2. Gimnazjum nr 8, Włocławek

TORUŃ

 1. Zespół Szkół nr 24, Toruń
 2. Gimnazjum, Lubicz
 3. Gimnazjum, Pluskowęsy
 4. Gimnazjum nr 34, Toruń
 5. Gimnazjum, Dobrzejewice
 6. Gimnazjum nr 3, Toruń
Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: 27/10/2014 – 30/12/2014

Adresaci zadania publicznego: uczniowie i nauczyciele
Cele zadania publicznego: Grupa 134 uczniów z gimnazjalnych wzięła udział w warsztatach, dzięki którym rozwinęli swoje kompetencje mediacyjne, wzrosła ich wiedza o skutkach łamania prawa przez uczniów. Zostali oni przygotowani do roli mediatorów rówieśniczych, zaś nauczyciele biorący udział w projekcie do roli mediatorów szkolnych. Uczniowie zostali przygotowani teoretycznie i praktycznie do rozwiązywania konfliktów w szkole poprzez prowadzenie mediacji rówieśniczych, stali się również odpowiedzialnie za promocję mediacji i budowanie lepszego klimatu w szkole. Powyższe cele zostały osiągnięte dzięki przeprowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji dla mieszanych grup nauczycieli i uczniów. Dzięki realizacji projektu „Akademia Szkolnego Mediatora” uczniowie i nauczyciele otrzymali narzędzie do  zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach.

Liczba odbiorców działań:

 134 uczniów szkół gimnazjalnych

Odbyły się 192 godziny dydaktyczne szkoleń z zakresu mediacji i mediacji rówieśniczej

Inne rezultaty/efekty/produkty:

 1. Dzięki szkoleniu wzrosła świadomość i wiedza u uczestników szkoleń nt. możliwości zastosowania mediacji w szkole oraz nastąpiła trwała zmiana postawy wobec angażowania się młodzieży w rozwiązywanie ich konfliktów (oddanie im odpowiedzialności za ich konflikty).
 2. Wzrosła świadomość  i wiedza u uczniów nt. rozwiązywania konfliktów bez przemocy, zasad i możliwości korzystania z mediacji na terenie szkoły oraz wzrosła motywacji do samodzielnego rozwiązywania konfliktów (wzrost odpowiedzialności, poczucia sprawstwa i samostanowienia).
 3. Uczestnicy Kursu Szkolnych Mediatorów zdobyli niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia mediacji rówieśniczych i mediacji na terenie szkoły.

Realizacja zadania skutkuje trwałymi rezultatami. Dzięki rozwojowi kompetencji mediacyjnych, jak i zdobyciu wiedzy na temat tej metody rozwiązywania konfliktów, jest ona wykorzystana przez uczestników w ich codziennym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej, a także w sferze osobistej. U uczestników zmieniło się nastawienie do konfliktów szkolnych – zaczęli dostrzegać możliwość ich efektywnego rozwiązywania. Organizatorzy projektu otrzymują informacje i sygnały ze szkół o powołaniu do istnienia Szkolnych Centrów Mediacji. Te działania niewątpliwie pomagają zapobiegać eskalacji konfliktów szkolnych w kierunku przemocy co też przyczynia się do spadku przestępczości wśród małoletnich. Zarówno od uczniów jak i od pedagogów trenerzy prowadzący szkolenia uzyskali wiele informacji z prośbą o organizowanie podobnych szkoleń cyklicznie celem podtrzymania wśród zaangażowanych w ideę mediacji uczniów motywacji do dalszego działania na rzecz budowania dobrych relacji na terenie szkoły.

Sponsor/grantodawca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Kwota dofinansowania: 48496,00 zł

Całkowita wartość projektu: 60 256,00 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.