Mediacje i porady dla mieszkańców Torunia, 2012

Projekt zakończony 30 września 2012 r.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Gminy Miasta Toruń w okresie od marca do dnia 30 września 2012 roku realizowaliśmy projekt pn: „Mediacje i porady dla mieszkańców Torunia”.

Celem projektu była promocja oraz upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów – mediacji i wzrost dostępu do usług mediacyjnych dla mieszkańców Torunia.

Realizacja tego celu nastąpiła poprzez zaoferowanie mieszkańcom Torunia mediacji prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów (wpisanych na listy stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Toruniu). Mediacje będą prowadzone zgodnie ze standardami Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Adresatami projektu były rodziny z Torunia, znajdujące się w konflikcie, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy mediatorów oferujących swe usługi wg stawek wolnorynkowych. Do mediacji można zgłosić konflikt dotyczący zarówno spraw małżeńskich jak i innych angażujących członków danej rodziny związanych problemami wychowawczymi, opieką nad osobami starszymi lub chorymi, sytuacją rozwodu, separacji, itp.

Uczestnicy mediacji wnosili jednorazową opłatę w wysokości 50 złotych od uczestnika mediacji za całość postępowania mediacyjnego (spotkanie indywidualne każdej ze stron oraz do 5 dwugodzinnych sesji mediacyjnych).

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: od 01.03.2012 do 30.09.2012

Adresaci zadania publicznego: mieszkańcy Torunia

Cel/e zadania publicznego: wzmocnienie i poprawa relacji panujących między stronami/ członkami rodzin. Niektórzy z beneficjentów wzbogacili swoje umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności wyrażania potrzeb i radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych.Wzrost świadomości na temat mediacji nie tylko wśród mieszkańców Torunia, ale również wśród pracowników instytucji pomocowych

Liczba odbiorców działań: 12 osób

Inne rezultaty/efekty/ produkty: Wydrukowano 165 sztuk ulotek na temat możliwości skorzystania z mediacji rodzinnej w projekcie oraz 20 sztuk plakatów podobnej treści, przeprowadzono 6 mediacji rodzinnych

Sponsor/ grantodawca: Gmina Miasta Toruń

Kwota dofinansowania: 6000 zł

Całkowita wartość projektu: 7260 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry