Szkolenia dla żołnierzy

Projekt zakończony 30 listopada 2012 r.

Projekt „Szkolenie dotyczące problematyki z zakresu agresji, konfliktów, stresu i przemocy – w tym mobbingu, stalkingu, molestowania i dyskryminacji – przeznaczone dla żołnierzy i pracowników wojska.”

Ministerstwo Obrony Narodowej powierzyło naszej Fundacji wykonanie zadania pn. „Szkolenie dotyczące problematyki z zakresu agresji, konfliktów, stresu i przemocy – w tym mobbingu, stalkingu, molestowania i dyskryminacji – przeznaczone dla żołnierzy i pracowników wojska.” w okresie od 11 kwietnia do 30 listopada 2012 roku.

Celem projektu było upowszechnienie informacji o pozaprawnym charakterze zachowań agresywnych, związanych z przemocą, molestowaniem, stalkingiem, mobbingiem, itp. oraz o ich konsekwencjach karnych. W trakcie szkolenia zostały wskazane mechanizmy powstawania i dynamiki zachowań nieakceptowanych społecznie. Została podkreślona rola i znaczenia konfliktu oraz stresu – zwłaszcza w kontekście sposobów (nie)radzenia sobie z nimi w sposób efektywny i integrujący osobę.

Realizacja tego celu nastąpiła poprzez udział uczestników w szkoleniach zaprojektowanych zarówno w formie zajęć teoretycznych, jak i praktyczno-warsztatowych. W jego trakcie uczestnicy mogli zastosować zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń typu m.in.: case-study, odgrywanie ról, symulacje, co pozwoli im uzyskać umiejętności praktycznego zastosowania tego, czego nauczyli się podczas szkolenia.

Adresatami projektu byli żołnierze i inni pracownicy wojska rekrutowani w wybranych jednostkach (kadra oficerska, podoficerska, pracownicy wojska). W szkoleniach wzieło udział około 210 osób (7 grup x ok. 30 osób). Zadanie było realizowane w następujących jednostkach: 

  1. Jednostka Wojskowa AGAT, Gliwice
  2. Batalion Reprezentacyjny WP, Warszawa
  3. Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Mińsk Mazowiecki
  4. 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, Dęblin
  5. 10. Brygada Logistyczna, Opole
  6. 1. Warszawska Brygada Pancerna, Wesoła
  7. 6. Ośrodek Radioelektroniczny, Gdynia

Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: od 20.04.2012 do 30.11.2012

Adresaci zadania publicznego: żołnierze, pracownicy cywilni wojska

Cel/e zadania publicznego: Uczestnicy szkoleń poszerzyli swoją wiedzę nt. przemocy, konfliktów, dyskryminacji, mobbingu, stalkingu, itp. oraz ich konsekwencji psychospołecznych. Uczestnicy wzbogacili indywidualne portfolio efektywnych metod zapobiegania ww. zjawiskom poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń. Uczestnicy zdobyli nową/ lub w niektórych przypadkach poszerzyli posiadaną wiedzę nt. obowiązujących regulacji prawnych ww. zjawisk i ich konsekwencji karnych. Uczestnicy szkoleń po jego zakończeniu potrafią trafnie rozpoznawać zachowania/zjawiska mogące prowadzić do patologii w wojskowym życiu społecznym. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia potrafią dobierać efektywne strategie reagowania na sytuacje trudne będące przedmiotem wykładów i ćwiczeń podczas szkoleń, celem ich eliminacji/osłabienia.

Liczba odbiorców działań: 193 żołnierzy i pracowników cywilnych

Inne rezultaty/efekty/ produkty: przeprowadzono 7 szkoleń w jednostkach wojskowych, każdy z uczestników otrzymał egzemplarz materiałów szkoleniowych

Sponsor/ grantodawca: Ministerstwo Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie

Kwota dofinansowania: 26880 zł

Całkowita wartość projektu: 26880 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry