Szkolenia dla żołnierzy

Projekt zakończony 30 listopada 2012 r.

Projekt „Szkolenie dotyczące problematyki z zakresu agresji, konfliktów, stresu i przemocy – w tym mobbingu, stalkingu, molestowania i dyskryminacji – przeznaczone dla żołnierzy i pracowników wojska.”

Ministerstwo Obrony Narodowej powierzyło naszej Fundacji wykonanie zadania pn. „Szkolenie dotyczące problematyki z zakresu agresji, konfliktów, stresu i przemocy – w tym mobbingu, stalkingu, molestowania i dyskryminacji – przeznaczone dla żołnierzy i pracowników wojska.” w okresie od 11 kwietnia do 30 listopada 2012 roku.

Celem projektu było upowszechnienie informacji o pozaprawnym charakterze zachowań agresywnych, związanych z przemocą, molestowaniem, stalkingiem, mobbingiem, itp. oraz o ich konsekwencjach karnych. W trakcie szkolenia zostały wskazane mechanizmy powstawania i dynamiki zachowań nieakceptowanych społecznie. Została podkreślona rola i znaczenia konfliktu oraz stresu – zwłaszcza w kontekście sposobów (nie)radzenia sobie z nimi w sposób efektywny i integrujący osobę.

Realizacja tego celu nastąpiła poprzez udział uczestników w szkoleniach zaprojektowanych zarówno w formie zajęć teoretycznych, jak i praktyczno-warsztatowych. W jego trakcie uczestnicy mogli zastosować zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń typu m.in.: case-study, odgrywanie ról, symulacje, co pozwoli im uzyskać umiejętności praktycznego zastosowania tego, czego nauczyli się podczas szkolenia.

Adresatami projektu byli żołnierze i inni pracownicy wojska rekrutowani w wybranych jednostkach (kadra oficerska, podoficerska, pracownicy wojska). W szkoleniach wzieło udział około 210 osób (7 grup x ok. 30 osób). Zadanie było realizowane w następujących jednostkach: 

  1. Jednostka Wojskowa AGAT, Gliwice
  2. Batalion Reprezentacyjny WP, Warszawa
  3. Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Mińsk Mazowiecki
  4. 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, Dęblin
  5. 10. Brygada Logistyczna, Opole
  6. 1. Warszawska Brygada Pancerna, Wesoła
  7. 6. Ośrodek Radioelektroniczny, Gdynia

Projekt był finansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: od 20.04.2012 do 30.11.2012

Adresaci zadania publicznego: żołnierze, pracownicy cywilni wojska

Cel/e zadania publicznego: Uczestnicy szkoleń poszerzyli swoją wiedzę nt. przemocy, konfliktów, dyskryminacji, mobbingu, stalkingu, itp. oraz ich konsekwencji psychospołecznych. Uczestnicy wzbogacili indywidualne portfolio efektywnych metod zapobiegania ww. zjawiskom poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń. Uczestnicy zdobyli nową/ lub w niektórych przypadkach poszerzyli posiadaną wiedzę nt. obowiązujących regulacji prawnych ww. zjawisk i ich konsekwencji karnych. Uczestnicy szkoleń po jego zakończeniu potrafią trafnie rozpoznawać zachowania/zjawiska mogące prowadzić do patologii w wojskowym życiu społecznym. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia potrafią dobierać efektywne strategie reagowania na sytuacje trudne będące przedmiotem wykładów i ćwiczeń podczas szkoleń, celem ich eliminacji/osłabienia.

Liczba odbiorców działań: 193 żołnierzy i pracowników cywilnych

Inne rezultaty/efekty/ produkty: przeprowadzono 7 szkoleń w jednostkach wojskowych, każdy z uczestników otrzymał egzemplarz materiałów szkoleniowych

Sponsor/ grantodawca: Ministerstwo Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie

Kwota dofinansowania: 26880 zł

Całkowita wartość projektu: 26880 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.