Weź sprawy w swoje ręce

Projekt zakończony 30 lipca 2011 r.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w okresie od 2 maja 2011 do dnia 30 lipca 2011 roku realizowaliśmy projekt pn: „Weź sprawy w swoje ręce – masz prawo do mediacji”.

Celem projektu była promocja oraz upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów – mediacji i wzrost dostępu do usług mediacyjnych dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Realizacja tego celu nastąpiła poprzez zaoferowanie mieszkańcom regionu kujawsko – pomorskiego mediacji prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów (wpisanych na listy stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Toruniu). Mediacje będą prowadzone zgodnie ze standardami Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Adresatami projektu były rodziny z województwa kujawsko-pomorskiego, znajdujące się w konflikcie, których sytuacja materialna nie pozwalała na skorzystanie z pomocy mediatorów oferujących swe usługi wg stawek wolnorynkowych. Do mediacji można było zgłosić konflikt dotyczący zarówno spraw małżeńskich jak i innych angażujących członków danej rodziny związanych problemami wychowawczymi, opieką nad osobami starszymi lub chorymi, sytuacją rozwodu, separacji, itp. W dostępie do mediacji w projekcie pierwszeństwo miały rodziny wielodzietne tj. posiadające trójkę, i więcej, dzieci.

Uczestnicy mediacji wnosili jednorazową opłatę w wysokości 50 złotych od uczestnika mediacji za całość postępowania mediacyjnego.

Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podsumowanie projektu:

Termin realizacji zadania publicznego: od 02.05.2011 do 30.07.2011

Adresaci zadania publicznego: mieszkańcy Torunia oraz całego województwa kujawsko – pomorskiego

Cel/e zadania publicznego: wzmocnienie i poprawa relacji panujących między stronami

Dodatkowo niektórzy z beneficjentów wzbogacili swoje umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności wyrażania potrzeb i radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych. Wzrost świadomości na temat mediacji nie tylko wśród mieszkańców, ale również wśród pracowników instytucji pomocowych

Liczba odbiorców działań: 25 osób

Inne rezultaty/efekty/ produkty: Przeprowadzono 10 mediacji rodzinnych, w których ustalano m.in. relacje małżeńskie, rodzicielskie, sposób zakończenia relacji małżeńskiej, relacje rodzic – dziecko.

Przeprowadzono 5 konsultacji mediacyjnych – z czego dwie osoby nie zostały zakwalifikowane do projektu (strony zdecydowały o rozstrzygnięciu sprawy w sądzie).

Wydrukowano 200 sztuk ulotek na temat mediacji w projekcie oraz 40 sztuk plakatów podobnej treści.

Wykupiono 1 powierzchnię reklamową w dzienniku Nowości – gdzie zamieszczono  informacje o działaniach w projekcie.

Sponsor/ grantodawca: Województwo Kujawsko – Pomorskie

Kwota dofinansowania: 8010 zł

Całkowita wartość projektu: 10120 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry