Razem w zielone gramy – Europejski Tydzień Młodzieży

Projekt „Razem w zielone gramy – Europejski Tydzień Młodzieży”, to działanie realizowane przez młodzież gimnazjalną i licealną pochodzącą przede wszystkim z małych miejscowości, uczęszczająca głownie do szkół toruńskich. Jest realizowany w ramach programu „Młodzież w działaniu” (http://mwd.org.pl) w ramach Akcji 5.1 – Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową.

Tematem projektu jest problem właściwego reprezentowania obywateli przez wybranych w demokratycznych wyborach parlamentarzystów.

Projekt ma na celu:

 • promocja Europejskiego Tygodnia Młodzieży,
 • aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i politycznym,
 • wykształcenie umiejętności debatowania,
 • podnoszenie świadomości w zakresie społeczeństwa obywatelskiego,
 • integracja młodzieży ze środowiskiem politycznym,
 • promowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W trakcie projektu zostanie przeprowadzona debata zatytułowana ”Czy w interesie wybranych w demokratycznych wyborach parlamentarzystów jest dbanie tylko o dobro większości?”.
Działaniami towarzyszącymi głównemu wydarzeniu, czyli debacie są:

 • warsztaty przygotowujące młodzież do debaty oksfordzkiej,
 • zajęcia out-doorowe przeprowadzone z mieszkańcami Torunia i uczniami toruńskich szkół,
 • wymiana doświadczenia z rówieśnikami, którzy brali udział w obradach Europejskiego Parlamentu Młodzieżowego.

Efektem projektu będzie:

 • nabycie umiejętności debatowania przez uczestników projektu,
 • promocja Europejskiego Tygodnia Młodzieży poprzez wydarzenie out-doorowe,
 • większy udział obywateli w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
 • podniesienie świadomości z zakresu obowiązków parlamentarzystów,
 • zbudowanie większego kapitału społecznego.

Finansowanie:

 

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: od 01.05.2013 do 03.08.2013

Adresaci zadania publicznego: młodzież

Cel/e zadania publicznego: 1) Promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, w szczególności obywatelstwa europejskiego; 2) rozwijanie poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmacniania spójności społecznej w Unii Europejskiej; 3) przyczynia się do poprawy jakości systemów wspierających działania młodzieżowe i rozwoju potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie problematyki i działań młodzieżowych; 4) Pogłębianie pozytywnego wizerunku innych kultur wśród młodzieży. pomoc w zapobieganiu uprzedzeniom, rasizmowi i postawom prowadzącym do wyklueczenia; rozwój poczucia tolerancji i zrozumienia różnorodności; przełamywanie stereotypu osób mieszkających w małych miejscowościach;  uzyskanie przez młodzież dodatkowej wiedzy na temat PE;

Liczba odbiorców działań: 20 osób

Inne rezultaty/efekty/ produkty: plakaty i ulotki umieszczone w widocznym miejscu i rozdawanie mieszkańcom Torunia stanowiły cenne źródło informacji zarówno o Europejskim Tygodniu Młodzieży, jak też o UE, uczestnicy projektu zaprosili na debatę˛ oksfordzka˛ swoich rówieśników i nauczycieli, dzięki czemu rozpropagowali projekt w swoim ´środowisku, w czasie zajęć outdoorowych informacja o programie docierała przez cały tydzień do mieszkańców Torunia, przedstawicieli różnych ´środowisk oraz osób zróżnicowanych wiekowo, w trakcie realizacji projektu nagrano film dokumentujący wydarzenia, który będzie materiałem edukacyjnym na zajęcia WOS w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Sponsor/ grantodawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Kwota dofinansowania: 1 717,00 EUR

Całkowita wartość projektu: 1 717,00 EUR

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.