Mediator rówieśniczy – nowy lider w szkole

Projekt zakończony 15 grudnia 2012 r.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowejw okresie od 16 listopada do 15 grudnia realizujemy projekt „Mediator rówieśniczy – nowy lider w szkole”.

Celem projektujest przeciwdziałanie przemocy w szkołach i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów poprzez stworzenie tzw. Szkolnego Centrum Mediacji, w którym to sami uczniowie wcześniej przeszkoleni, przy aktywnym wsparciu przygotowanych nauczycieli, będą rozwiązywali konflikty prowadząc mediacje rówieśnicze.

Realizacja tego celu nastąpi poprzez przeprowadzenie czterech działań szkoleniowo-informacyjnych w jednej z toruńskich szkół gimnazjalnych (Gimnazjum nr 3) i jednym gimnazjum spoza Torunia (Gimnazjum nr 1 w Chełmży).

Działania w każdej szkole zaplanowane w projekcie:
Wydanie ulotki o mediacji rówieśniczej (dystrybuowana wśród uczniów, nauczycieli i rodziców)
Spotkanie mediatorów z rodzicami uczniów
Spotkanie mediatorów z uczniami i nauczycielami
Kurs Młodych Mediatorów (24-godzinny trening do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych)

Najliczniejszą grupą odbiorców zaplanowanych działań będzie młodzież w wieku szkolnym. Kolejnymi grupami beneficjentów będą ich rodzice, nauczyciele szkoły oraz jej pracownicy administracyjni.

Dwie powyższe szkoły będą mogły przystąpić do Sieci Szkolnych Centrów Mediacji, która zostanie powołana na zakończenie projektu.

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: od 2012-11-15 do 2012-12-15

Adresaci zadania publicznego: rodzice uczniów, uczniowie, nauczyciele

Cel/e zadania publicznego: Wzrost wiedzy i wzmocnienie kompetencji mediacyjnych uczestników Kursu Młodych Mediatorów. Wzrost wiedzy nt. mediacji i jej zastosowanie w szkole u uczniów i nauczycieli biorących udział w spotkaniu uczniów i nauczycieli z mediatorami. Wzrost wiedzy u rodziców nt. mediacji i jej zastosowania w konfliktach

Liczba odbiorców działań: W projekcie wzięły udział dwie szkoły gimnazjalne: Gimnazjum nr 3 w Toruniu oraz Gimnazjum nr 1 w Chełmży

Uczestnicy spotkań uczniów i nauczycieli z mediatorami: Uczniowie – 514 osób, Nauczyciele – 54 osoby, Uczestnicy spotkań rodziców z mediatorami – 174 osoby, Uczestnicy działania pn. Kurs Młodych Mediatorów – 45 uczniów + 9 nauczycieli

Inne rezultaty/efekty/ produkty: 4 spotkania mediatorów z uczniami i nauczycielami (w jednej ze szkół ze względu na dużą społeczność uczniowską zamiast 1 spotkania przeprowadzono 3 spotkania. Dyrekcji szkoły zależało bowiem na poinformowaniu o mediacji całej społeczności szkolnej). Spotkania zajęły łącznie 8 godzin. 2 spotkania mediatorów z rodzicami – łącznie 3 godziny. 2 Kursy Młodych Mediatorów – łącznie 48 godzin zajęć (24 godziny w każdej ze szkół). Ulotki nt.mediacji w szkole – 500 sztuk. Materiały szkoleniowe na Kurs Młodego Mediatora – łącznie 54 egzemplarze. Trzy artykuły nt. konfliktów w środowisku szkolnym na portal www.mediacjarowiesnicza.pl

Sponsor/ grantodawca: Minister Edukacji Narodowej

Kwota dofinansowania: 16120 zł

 

Całkowita wartość projektu: 18020 zł

Nazwa:

Termin realizacji zadania publicznego:

Adresaci zadania publicznego:

Cele zadania publicznego:

Liczba odbiorców działań:

Inne rezultaty/efekty:

Rezultaty ilościowe (produkty):

Sponsor/grantodawca:

Kwota dofinansowania:

Całkowita wartość projektu:

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.