Mediator rówieśniczy – nowy lider w szkole

Projekt zakończony 15 grudnia 2012 r.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowejw okresie od 16 listopada do 15 grudnia realizujemy projekt „Mediator rówieśniczy – nowy lider w szkole”.

Celem projektujest przeciwdziałanie przemocy w szkołach i pomoc w rozwiązywaniu konfliktów poprzez stworzenie tzw. Szkolnego Centrum Mediacji, w którym to sami uczniowie wcześniej przeszkoleni, przy aktywnym wsparciu przygotowanych nauczycieli, będą rozwiązywali konflikty prowadząc mediacje rówieśnicze.

Realizacja tego celu nastąpi poprzez przeprowadzenie czterech działań szkoleniowo-informacyjnych w jednej z toruńskich szkół gimnazjalnych (Gimnazjum nr 3) i jednym gimnazjum spoza Torunia (Gimnazjum nr 1 w Chełmży).

Działania w każdej szkole zaplanowane w projekcie:
Wydanie ulotki o mediacji rówieśniczej (dystrybuowana wśród uczniów, nauczycieli i rodziców)
Spotkanie mediatorów z rodzicami uczniów
Spotkanie mediatorów z uczniami i nauczycielami
Kurs Młodych Mediatorów (24-godzinny trening do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych)

Najliczniejszą grupą odbiorców zaplanowanych działań będzie młodzież w wieku szkolnym. Kolejnymi grupami beneficjentów będą ich rodzice, nauczyciele szkoły oraz jej pracownicy administracyjni.

Dwie powyższe szkoły będą mogły przystąpić do Sieci Szkolnych Centrów Mediacji, która zostanie powołana na zakończenie projektu.

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: od 2012-11-15 do 2012-12-15

Adresaci zadania publicznego: rodzice uczniów, uczniowie, nauczyciele

Cel/e zadania publicznego: Wzrost wiedzy i wzmocnienie kompetencji mediacyjnych uczestników Kursu Młodych Mediatorów. Wzrost wiedzy nt. mediacji i jej zastosowanie w szkole u uczniów i nauczycieli biorących udział w spotkaniu uczniów i nauczycieli z mediatorami. Wzrost wiedzy u rodziców nt. mediacji i jej zastosowania w konfliktach

Liczba odbiorców działań: W projekcie wzięły udział dwie szkoły gimnazjalne: Gimnazjum nr 3 w Toruniu oraz Gimnazjum nr 1 w Chełmży

Uczestnicy spotkań uczniów i nauczycieli z mediatorami: Uczniowie – 514 osób, Nauczyciele – 54 osoby, Uczestnicy spotkań rodziców z mediatorami – 174 osoby, Uczestnicy działania pn. Kurs Młodych Mediatorów – 45 uczniów + 9 nauczycieli

Inne rezultaty/efekty/ produkty: 4 spotkania mediatorów z uczniami i nauczycielami (w jednej ze szkół ze względu na dużą społeczność uczniowską zamiast 1 spotkania przeprowadzono 3 spotkania. Dyrekcji szkoły zależało bowiem na poinformowaniu o mediacji całej społeczności szkolnej). Spotkania zajęły łącznie 8 godzin. 2 spotkania mediatorów z rodzicami – łącznie 3 godziny. 2 Kursy Młodych Mediatorów – łącznie 48 godzin zajęć (24 godziny w każdej ze szkół). Ulotki nt.mediacji w szkole – 500 sztuk. Materiały szkoleniowe na Kurs Młodego Mediatora – łącznie 54 egzemplarze. Trzy artykuły nt. konfliktów w środowisku szkolnym na portal www.mediacjarowiesnicza.pl

Sponsor/ grantodawca: Minister Edukacji Narodowej

Kwota dofinansowania: 16120 zł

 

Całkowita wartość projektu: 18020 zł

Nazwa:

Termin realizacji zadania publicznego:

Adresaci zadania publicznego:

Cele zadania publicznego:

Liczba odbiorców działań:

Inne rezultaty/efekty:

Rezultaty ilościowe (produkty):

Sponsor/grantodawca:

Kwota dofinansowania:

Całkowita wartość projektu:

Scroll to Top
Przewiń do góry