Konflikty w szkole? Rozwiązane

Termin realizacji zadania publicznego: 20/09/2016 do 30/11/2016

Adresaci zadania publicznego: nauczyciele ze szkół z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego
Cele zadania publicznego: W trakcie realizacji zadania publicznego realizowane były dwa poniższe cele rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:

Cel nr 1: Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki w zakresie upowszechniania programów edukacyjnych i działań alternatywnych do zachowań ryzykownych, rozwijających  umiejętności  psychologiczne i społeczne uczniów i wychowanków, promowanie wolontariatu. Cel został zrealizowany przez działania: (1) zorganizowanie i przeprowadzenie seminarium nt. rozwiązywania konfliktów w szkole (3 edycje)

Cel nr 2: Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia nauczycieli i wychowawców z  zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych. Cel został zrealizowany przez zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli i wychowawców (2 edycje).

Liczba odbiorców działań:

Inne rezultaty/efekty:

  • wzrost wiedzy i wzmocnienie kompetencji nt. rozwiązywania konfliktów w szkole u osób biorących udział w seminarium

Z ewaluacji seminariów (N=74) wynika, że nauczyciele wysoko ocenili fakt: zdobycia nowej wiedzy z zakresu mediacji: 28 bardzo dobrze, 27 dobrze, 12 dostatecznie; zdobycia nowej wiedzy z zakresu sprawiedliwości naprawczej: 41 bardzo dobrze, 23 dobrze, 3 dostatecznie; zdobycia nowej wiedzy z zakresu profilaktyki trudnych zachowań: 34 bardzo dobrze, 30 dobrze, 3 dostatecznie; możliwości późniejszego wykorzystania przekazanych informacji w praktyce: 27 bardzo dobrze, 30 dobrze, 9 dostatecznie. Ponadto uczestnicy seminariów ocenili, że informacje przekazane podczas zajęć będą pomocne w ich  pracy zawodowej: zdecydowanie tak – 34 osoby, raczej tak – 29 osób, trudno powiedzieć – 6 osób.

  • wzrost wiedzy i wzmocnienie kompetencji nt. rozwiązywania konfliktów i komunikacji interpersonalnej u osób biorących udział w szkoleniu nt. rozwiązywania konfliktów w szkole

Z ewaluacji szkolenia we Włocławku (N=22) wynika, że nauczyciele bardzo wysoko ocenili aspekt dostarczenia im nowej wiedzy  – 19 osób na ocenę „5”, 1 osoba na ocenę „4”. Możliwość przećwiczenia i rozwoju kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów na ocenę „5” oceniło 18 osób, zaś na ocenę „4” dwie osoby. O wzroście kompetencji, poczucia pewności i świadomości roli może świadczyć fakt, że dzięki udziałowi w szkoleniu 13 nauczycieli czuje się gotowymi, aby rozwiązywać konflikty w szkole w drodze mediacji, zaś 5 osobom trudno było odnieść się do tej kwestii.. Zaledwie 2 osoby nie czuły się gotowe  być w roli rozjemców w szkole.

Z ewaluacji szkolenia w Toruniu (N=22) wynika, że nauczyciele bardzo wysoko ocenili aspekt dostarczenia im nowej wiedzy  – 14 osób na ocenę „5”, 4 osoby na ocenę „4”. Możliwość przećwiczenia i rozwoju kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów na ocenę „5” oceniło 16 osób, zaś na ocenę „4” pięć osób. O wzroście kompetencji, poczucia pewności i świadomości roli może świadczyć fakt, że dzięki udziałowi w szkoleniu 3 nauczycieli w sposób zdecydowany gotowymi, zaś 11 nauczycieli czuje się gotowymi, aby rozwiązywać konflikty w szkole w drodze mediacji, zaś 7 osobom trudno było odnieść się do tej kwestii.

Szczegółowe wyniki ewaluacji są zawarte w raporcie z ewaluacji stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rezultaty ilościowe (produkty):

  • Liczba nauczycieli i wychowawców biorących udział w 3 edycjach seminarium – łącznie 74 osoby
  • Liczba godzin zajęć podczas seminariów- 15
  • Liczba nauczycieli i wychowawców biorących udział w 2 edycjach szkolenia – łącznie 44 osoby
  • Liczba godzin szkoleń – 48
  • druk 118 egzemplarzy materiałów szkoleniowych i seminaryjnych dla każdego uczestnika/ uczestniczki seminarium i szkolenia
  • 118 osób uczestniczących pracujących na co dzień w  65 placówkach edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego

Sponsor/grantodawca: Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Kwota dofinansowania: 29 817,99 zł

Całkowita wartość projektu:  37 921,03 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry