Kocham! Rozmawiam!

Realizowany w terminie 01/10/2015 – 30/06/2016 roku

Główny cel projektu „Kocham! Rozmawiam!”: pomoc i wsparcie dla rodzin z dziećmi (0-6 l.) z terenu woj. kuj-pom, w sytuacji rozstania lub/i konfliktu. Dzięki zapewnieniu im wsparcia w postaci mediacji rodzinnej (i w ścisłej współpracy z sędziami rodzinnymi i kuratorami) będziemy mogli ochronić dzieci przed krzywdzeniem ich (zwłaszcza psychicznym) w sytuacji konfliktu dorosłych.

Z darmowych mediacji w projekcie mogły skorzystać wszystkie osoby z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które wychowują/ opiekują się dziećmi w wieku 0-6 lat. Celem naszego projektu było przede wszystkim zmniejszenie zjawiska krzywdzenia psychicznego dzieci uwikłanych w konflikt(y) dorosłych.

Inne informacje o projekcie

Działania:

  • seminaria nt. mediacji rodzinnej dla kuratorów i sędziów;
  • mediacje dla rodziców rozstających się/w konflikcie;
  • wydanie ulotki nt. mediacji dla rodziców w konflikcie. Pobierz ulotkę

Adresaci: sędziowie, kuratorzy zawodowi i społeczni okręgu toruńskiego (w wieku ok. 25-60lat, szacunkowa liczba 160 osób), rodzice w konflikcie (wiek ok. 23-50 lat, szacowana liczba 40 osób).

Rezultaty twarde:

  • 6 seminariów nt. mediacji dla ok. 160 uczestników/czek,
  • ulotka nt. mediacji rodzinnej i sytuacji dziecka w konflikcie rodziców,
  • 80 godzin mediacji dla rodziców, ok. ok. 20 rodzin objętych wsparciem.

Rezultaty miękkie:

  •     zmniejszenie zjawiska krzywdzenia psychicznego dzieci uwikłanych w konflikt(y) dorosłych,
  •     wzrost świadomości, wiedzy i zmiana przekonań nt. mediacji u sędziów i kuratorów rodzinnych,
  •     wzrost kompetencji w rozwiązywaniu konfliktów u rodziców biorących udział w mediacjach,
  •     zmiana wzorca komunikacji i nastawienia do drugiego rodzica (na bardziej kooperacyjne) u rodziców biorących udział w mediacjach

About project:

The main objective of the project „I love! I talk!”: Assistance and support for families with children(0-6 age). From the area of province kuj-pom, in the event of separation or/and conflict. By providing them with support in the form of family mediation(in close cooperation judges and family curators) we will be able to protect children from abuse (especially mental) of conflict adults.

Activities: seminars about family mediation for curators and judges; Mediation for divorcing parents/in conflict; publishing a leaflet about mediation for parents.

Recipients: judges, probation officers (professional and social) from Torun’s district (aged approx. 25-60, the estimated number of 160 persons), parents in the conflict (age approx. 23-50 years, the estimated number of 40 people). Indirect beneficiaries: children aged 0-6 (estimated at min. number of 20 persons).

Hard results: 6 seminars about Mediation for approx. 160 participants, flyer about Family mediation and child in parent’s conflict situations, 80 hours of mediation for parents, approx.20 families covered. Soft results: (1) reducing the phenomenon of psychological abuse of children involved in conflict (s) of adults, (2) increase the awareness, knowledge and changing beliefs of family judges and probation officers about Mediation,(3) increased parent’s competence in resolving conflicts (4)a change in the pattern of communication and attitude towards the other parent (for more co-operative) with the parents involved in mediation

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego:  od 01/10/2015  do 30/06/2016

Adresaci zadania publicznego: kuratorzy  społeczni i zawodowi, sędziowie  rodzinni, rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 0-6  z  województwa  kujawsko-pomorskiego

Cel/e zadania publicznego:  Dzięki udziałowi w seminariach uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę o mediacji, nawiązała się sieć współpracy (kierowanie spraw do mediacji) oraz mieli okazję zobaczyć, jak wygląda mediacja w praktyce. Uczestnicy mediacji z kolei mogli rozwiązać swoje konflikty, które dotyczyły dzieci.  Dzięki rozmowom mediacyjnym strony miały okazję popracować też nad komunikacją.

Liczba odbiorców działań:  w seminarium wzięło udział 156 osób (mężczyzn i kobiet, kuratorów społecznych i zawodowych, sędziów rodzinnych z 6 sądów rejonowych),  z mediacji rodzinnych skorzystało 21 rodzin (44 osoby)

Inne rezultaty/efekty/ produkty: Odbyło się 7 seminariów nt. mediacji rodzinnej. Przeprowadzono mediacje rodzinne dla rodziców/ opiekunów dzieci w wieku 0-6 lat. Wydrukowano  500 broszur i ulotek nt. projektu i mediacji rodzinnej. Materiały były  dystrybuowane w  wersji papierowej podczas seminariów, zaś w wersji elektronicznej w ramach akcji mailingowych.

Sponsor/ grantodawca: Fundacja Dzieci Niczyje (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Kwota dofinansowania: 18 312,53 zł

Całkowita wartość projektu: 20 542,93 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry