Dzień świadomości alienacji rodzicielskiej

W dniu 25 kwietnia, jak co roku, przypada dzień świadomości alienacji rodzicielskiej. Jest to doskonała okazja, aby chwilę zatrzymać się nad losem dzieci skazanych na brak kontaktu z jednym z rodziców.

W ostatnim numerze Dziecko Krzywdzone (wydawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę) pojawił się artykuł Małgorzaty Pomarańskiej-Bieleckiej (Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów) pt. „Kryminalizacja zjawiska alienacji rodzicielskiej – aktualnie obowiązujący stan prawny i propozycje zmian”. W tekście autorka pisze m.in. tak:

Alienacja rodzicielska, w mojej ocenie, jest zjawiskiem o znacznej społecznej szkodliwości czynu i zaangażowanie aparatu Państwa w egzekwowanie kontaktów z dzieckiem w niektórych wypadkach może być uzasadnione. Za każdą sytuacją alienacji dziecka od uprawnionego rodzica stoją lęki i obawy drugiego skonfliktowanego rodzica, które są indukowane dziecku. Dziecko staje się przedmiotem, narzędziem konfliktu między rodzicami.

Małgorzata Pomarańska-Bielecka

Dr. Sue Whitcombe wskazuje, że „alienacja rodzicielska charakteryzuje się silnym związaniem lub uwikłaniem dziecka w relację z jednym rodzicem, przy jednocześnie ostrym i gwałtownym odrzuceniu związku z drugim rodzicem lub prezentowaniu niemal fobicznego strachu przed nim. To odrzucenie lub strach wydaje się nieuzasadnione wobec całości faktycznego doświadczenia dziecka z tym rodzicem1.

Inną definicję alienacji rodzicielskiej podaje Darnall. Nazywa nią „celowe działanie jednego z rodziców przejawiające się złością, oporem i przeciwstawianiem decyzjom sądu, świadome lub nieświadome oczernianie drugiego rodzica w oczach dziecka i ingerowanie w ich relację ukierunkowane na jej zepsucie lub zerwanie2. Z kolei W. Bernett wskazuje, że na alienację rodzicielską można spojrzeć jako na „stan psychiczny, w którym dziecko, zwykle zaangażowane w konflikt okołorozstaniowy między rodzicami, silnie sprzymierza się z alienującym rodzicem i odrzuca relację z drugim bez uzasadnionego powodu3.

1 S. Whitcombe, Parental alienation or justifiable estrangement? Assessing a child’s resistance to a parent in the U.K., Seen and Heard 2017, 27(3), s. 31.
2 D. Darnall, Divorce causalities: Understanding parental alienation, Lanham MD: Taylor 2008, s. 12.
3 D. Lorandos, W. Bernett, R. Sauber, Parental alienation. The handbook for mental health and legal professionals, Springfield: Charles C. Thomas Publisher 2013, s. 44.

Z okazji tego dnia będzie miał miejsce szereg wydarzeń, w których warto wziąć udział. Niektóre z nich już się odbyły.

Jednym z nich była debata pt. „Alienacja rodzicielska – nadużycia swoich praw”, z udziałem:
Honorata Janik-Skowrońska – prawnik – adwokat, łączy wiedzę prawną, psychologiczną i socjologiczną,
Dariusz Kecler – psycholog. psychotraumatolog, psychoterapeuta, specjalista m.in. z zakresu alienacji rodzicielskiej.
Agnieszka Gorczyńska – prawnik – prokurator, psychotraumatolog, łączy wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego i psychologii. Można ją obejrzeć pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=BUo9nrf5Px4

W dniu 25/04/2021 odbędzie się również debata ekspercka pt. Tylko MNIE kochaj – czyli alienacja rodzicielska oczami dziecka. Szczegółowe informacje znajdują się na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/130536035714086

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.