Zmiany w prawie

W ostatnich dniach zrobiło się głośno o planowanych zmianach w prawie rodzinnym. Jeden projekt przygotowała Komisja Senacka (druk 776), inny Ministerstwo Sprawiedliwości, a Rzecznik Praw Dziecka ma na dniach ogłosić wypracowany w ciągu 7 lat projekt Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

My przyjrzeliśmy się projektowi pt. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Druk: UD 392

LINK:  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313301/katalog/12519367#12519367

Poniżej prezentujemy najważniejsze planowane zmiany. Celowo nie rozpisujemy się na temat naszego stanowiska, nie oceniamy projektu. Mamy swoje zdanie, które w wielu punktach jest krytyczne. Najzwyczajniej w świecie brak nam sił na komentowanie.

 1. Potrzeby wskazujące na konieczność nowelizacji

Projektodawca (Ministerstwo Sprawiedliwości) zauważa w Ocenie Skutków Regulacji (dalej OSR), że „w efekcie oceny zidentyfikowano następujące problemy:

 1. Przedłużające się postępowania w sprawach o alimenty na rzecz dziecka,
 2. Niedostateczna skuteczność mechanizmów wymuszających wykonywanie orzeczeń sądów opiekuńczych ustalających
 3. kontakty z dzieckiem i odebranie dziecka,
 4. Niewystarczająca ochrona interesu dziecka w postępowaniu rozwodowym,
 5. Brak wyraźnego wskazania w przepisach prawa materialnego o możliwości orzekania przez sąd o pieczy naprzemiennej na wypadek rozłączenia rodziców
 6. Inne rozwiązania wymagające interwencji legislacyjnej.”

W 2017 roku wpływ spraw o rozwód wyniósł 88 361, zaś nadano bieg aż 80 305 sprawom. W 2016 roku rozwodem rodziców zostało dotkniętych ok. 55 000 dzieci.

 1. Jakie zmiany są proponowane?
  1. wprowadzenie natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych oraz postępowania nakazowego alimentacyjnego (małoletni uzyska uśrednione świadczenia w oparciu o kwotę przeliczeniową),
  2. alimenty będą wygasać z mocy prawa w chwili osiągnięcia 25 roku życia przez uprawnionego/ uprawnioną,
  3. Piecza Naprzemienna zostanie doprecyzowana w art. 58 krio, choć nie została nazwana explicite, ale określona terminem „w powtarzających się okresach”,
  4. kara grzywny lub ograniczenia wolności dla rodzica utrudniającego kontakty z dzieckiem drugiemu rodzicowi. mimo wcześniejszego zagrożenia grzywną, (ściganie na wniosek pokrzywdzonego); możliwość zawieszenia postępowania od 3 m-cy do 1 roku jeśli rodzic zacznie wykonywać orzeczenie sądu lub ugodę; nadzór kuratora nad podejrzanym co najmniej raz na 3 m-ce; nie można będzie drugi raz zawiesić tego samego postępowania,
  5. Sąd będzie musiał zawiadomić prokuratora o każdej sprawie dziecka, którego dobro jest zagrożone,
  6. Rodzinne postępowanie informacyjne (dalej RPI) będzie poprzedzać sprawy o rozwód/separację, gdy są małoletnie dzieci,
  7. RPI nie będzie stosowane, jeśli któryś z małżonków był skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko dzieciom lub drugiemu małżonkowi np.: przemoc domowa,
  8. Celem RPI będzie pojednanie małżonków, a jeśli braknie takiej możliwości wówczas strony będą mogły wypracować porozumienie o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów, alimentacji oraz spraw majątkowych.
  9. RPI będzie obowiązkowe dla stron i prowadzone przez sąd z udziałem mediatora,
  10. RPI będzie przeradzać się automatycznie w mediację rodzinną prowadzoną przez mediatora z listy stałych mediatorów; udział w niej nie będzie obowiązkowy,
  11. Strony będą musiały być poinformowane w trakcie RPI o działaniach, które powinny podjąć dla utrzymania małżeństwa lub zawarcia porozumienia, w szczególności skorzystania z mediacji, terapii lub innej formy wsparcia rodziny,
  12. mediacja rodzinna będzie wyznaczana na miesiąc z maksymalnym jej przedłużeniem o kolejne 6 miesięcy,
  13. mediator w protokole z takiej mediacji musi poinformować sąd, że pouczył strony o indywidualnych i społecznych skutkach rozwodu (zgodnie ze wzorem pouczenia),
  14. pozew o rozwód/separację bez załączonego postanowienia o umorzeniu RPI będzie traktowany jak wniosek o wszczęcie RPI,
  15. w przypadku zawarcia ugody w ramach RPI sąd będzie mógł badać tylko okoliczności rozkładu pożycia,
  16. RPI będzie finansowane ze środków Skarbu Państwa (będzie dla stron bezpłatne)
 2. Czego nam zabrakło w proponowanych zmianach?
  1. Rezygnacji z orzekania o winie, co skutecznie skróciłoby postępowania i nie antagonizowałoby rozwodzących się małżonków, jak ma to miejsce obecnie,
  2. instytucji przedstawiciela dla dziecka, którego rodzice się rozstają, jeśli rzeczywiście zależy nam na ochronie dobra dziecka,
  3. brak instytucji obowiązkowego szkolenia, albo warsztatów dla rodziców utrudniających kontakt z dziećmi drugiemu rodzicowi (vide Wielka Brytania),
Scroll to Top
Przewiń do góry