Szkolenie – MIKRO I MAKROTECHNIKI MORNY BARSKY W MEDIACJI

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikro i makrotechnikami Morny Barsky (uznanej amerykańskiej mediatorki i terapeutki par) i ich zastosowaniem w różnego rodzaju mediacjach. Dzięki szkoleniu znacząco wzbogacisz swój warsztat pracy.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie będzie prowadzone w formie online na platformie GoogleMeet. Podczas szkolenia będzie potrzebna kamera i mikrofon. Będziemy pracować w podpokojach. Nie ma możliwości udziału w szkoleniu z wyłączoną kamerą lub mikrofonem. Zalecamy udział z użyciem komputera, nie telefonu.

TERMIN SZKOLENIA: 28 czerwca 2024 r., od 16:00 do 20:30

PROBLEM / POTRZEBA

W codziennej pracy stajemy przed wieloma wyzwaniami. Nie zawsze parafraza i inne techniki komunikacyjne wystarczają, aby dobrze czytać i moderować proces dialogu w mediacji. Rodzi się potrzeba sięgnięcia po narzędzia i interwencje typowo mediacyjne. Zauważenie pewnych sytuacji w mediacji i posiadanie „skrzynki narzędziowej” pozwala adekwatniej reagować oraz prowadzić strony w kierunku usłyszenia siebie i być może wypracowania porozumienia.

ROZWIĄZANIE

Dzięki udziałowi w szkoleniu poznasz mikro i makrotechniki opisane przez Mornę Barsky dawno temu – bo w 1984 roku. Są one wciąż aktualne i wspierają pracę mediatora/ mediatorki w różnego rodzaju sprawach.

Omawiając mikrotechniki skoncentrujemy się na: redukowaniu konfliktu (conflict reduction techniques), polepszaniu komunikacji między stronami (communication improvement techniques), klaryfikacji obszarów zgody (clarifying fields of agreement). Omawiając zaś makrotechniki zatrzymamy się nad: otoczeniem fizycznym, osobą mediatora i jego świadomością siebie, zasadami przydatnymi w procesie uczenia komunikacji, diagnozie aktualnych relacji między stronami, kierowaniu procesem mediacji przez mediatora.

Samych mikrotechnik jest 13. Poznasz je wszystkie, a dzięki pracy w grupach zastanowimy się, jak je zastosować w praktyce.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Przedstawienie makrotechnik
 2. Przedstawienie mikrotechnik – zdanie w podgrupach
 3. Praca w grupach (dyskusja) nad ich zastosowaniem
 4. Dyskusja na forum i budowanie banku pomysłów na ich zastosowanie

 KTO PROWADZI

Janusz Kaźmierczak – jest mediatorem i członkiem zarządu w Fundacji Pracownia Dialogu, gdzie pomaga również stażystom/tkom stawiać pierwsze kroki w mediacji. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych. Podejmował szereg inicjatyw promujących mediację (także nieszablonowych). Jego ostatnie zaangażowanie to m.in.: “Rozmowy poza schematem”, gdzie współprowadzi rozmowy z ciekawymi osobami ze świata mediacji i sprawiedliwości naprawczej. Współautor książki “Mediacja rodzinna. Praktyczna poradnik”. Członek Społecznej Rady ADR przy Ministrze Sprawiedliwości IV kadencji. W latach 2010-2015 współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu, www.januszkazmierczak.pl 

HARMONOGRAM SZKOLENIA 

16:00 – 18:15 – I blok zajęć
18:15 – 18:30 – przerwa regeneracyjna
18:30 – 20:30 – II blok zajęć
zakończenie, ewaluacja, zaświadczenia

METODY SZKOLENIOWE 

 1. Praca w grupach
 2. Praca indywidualna
 3. Prezentacja trenerska

ADRESACI

Na szkolenie zapraszamy mediatorki i mediatorów, bez względu na staż doświadczenia, którzy chcą zdobyć bądź rozwinąć swoje kompetencje w rozwiązywaniu konfliktów. Zwłaszcza zapraszamy tych, którym techniki komunikacyjne przestały wystarczać w mediacjach, które prowadzą lub zamierzają prowadzić.

FOLLOW UP i DODATKOWE KORZYŚCI 

Uczestnicy otrzymają:

 1. Elektroniczne materiały szkoleniowe
 2. Elektroniczne (PDF) zaświadczenie o udziale w szkoleniu z suplementem (liczba godzin, zakres tematyczny)

KOSZT SZKOLENIA   

Koszt szkolenia to 250 zł brutto.

Wystawiamy rachunek na dane podane w formularzu rejestracyjnym.

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod linkiem: https://forms.gle/ML81gNjQDwfo5uiv8 
 2. Akceptacja RODO w formularzu zgłoszeniowym (link: https://docs.google.com/document/d/1bsuKjmLi7WkHRNIE0YTmhtr-dg7dr2i2vv9IEqFY0oA/edit?usp=sharing  )
 3. Wpłata należności w ciągu 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia.

Numer konta bankowego dla wpłat z kont polskich (BNP Paribas):
09 1750 0012 0000 0000 2633 3016

Numer konta bankowego dla wpłat z kont zagranicznych: 

PL 09 1750 0012 0000 0000 2633 3016

SWIFT/BIC: PPABPLPK

Tytuł przelewu: tytuł szkolenia + imię i nazwisko

Wymogiem jest przesłanie potwierdzenie przelewu na adres email: biuro@fundacjapracowniadialogu.org Wpłacona kwota jest gwarantem rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.