KONSULTACJE

Informacja

Konsultacja jest przeprowadzana przez psychologa i jej celem jest dopasowanie wsparcia do konkretnej osoby lub rodziny. 

Dane kontaktowe

Chcąc skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o kontakt z Januszem Kaźmierczakiem – koordynatorem projektu lub bezpośrednio z osobą prowadzącą konsultacje:

Monika Kaźmierczak, tel: 502 306 110, mail: m.kazmierczak@pracowniadialogu.org 

EDUKACYJNA GRUPA WSPARCIA

Informacja

Grupa została zaplanowana dla osób chcących rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie w tym: rozpoznawanie potrzeb i stanów emocjonalnych oraz umiejętne ich wyrażanie, poczucie własnej wartości i sprawczości, realizowanie swoich celów osobistych w sposób niekrzywdzący,  komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami. 

 

Udział w grupie zakłada 10 spotkań po 3 godziny każde.

Będziemy uruchamiać 3 grupy wsparcia w różnych lokalizacjach. 

Dane kontaktowe

Chcąc skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o kontakt z Januszem Kaźmierczakiem – koordynatorem projektu.

WARSZTATY
DLA RODZICÓW

Informacja

Na warsztaty zapraszamy rodziców, którzy chcą  rozwijać kompetencje osobiste i społeczne w tym
m.in. rozwiązywanie konfliktów między dziećmi bez użycia przemocy w oparciu o Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga.

 

W warsztatach będzie przedstawiona metoda pracy w konflikcie metodą SNO (Mini Mediacje) opartą na filozofii Porozumienia bez Przemocy
M. Rosenberga. Uczestnikom zostanie  przedstawiona koncepcja uczuć i potrzeb oraz
sposobów ich wyrażania bez użycia przemocy i agresji. Uczestnicy zostaną wyposażeni w
kompetencje pomocne przy rozwiązywaniu konfliktów między ich dziećmi.


 

Udział w warsztatach zakłada 2 spotkania po 3 godziny każde.

Będziemy uruchamiać 3 grupy wsparcia w różnych lokalizacjach. 

Dane kontaktowe

Chcąc skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o kontakt z Januszem Kaźmierczakiem – koordynatorem projektu.

WARSZTATY
DLA MŁODZIEŻY

Informacja

Na warsztaty zapraszamy młodzież w wieku 15-19 lat mająca doświadczenie lub pośrednią styczność z sytuacją rozstania rodziców i ustalenia w takiej sytuacji pieczy naprzemiennej lub innych kontaktów z niezamieszkującym rodzicem.

 

Zajęcia skupią się na wykorzystaniu potencjału twórczego młodzieży celem stworzenia historii w postaci storyboard będącej punktem wyjścia do powstania materiału edukacyjnego na temat dobrych praktyk w sytuacji rozstania. Przede wszystkim w przygotowanym materiale będziemy kłaść nacisk na pokazanie perspektywy dziecka w
sytuacji rozstania rodziców. Rezultatem będzie film, który będzie swoistym listem/przesłaniem od młodych ludzi do ich rodziców na temat  pożądanych sposobów rozwiązywania konfliktów opiekuńczych i sprawowania pieczy.

Udział w warsztatach zakłada 5 spotkania po 6 godziny każde.

Dane kontaktowe

Chcąc wciąć udział w warsztatach prosimy o kontakt z Januszem Kaźmierczakiem – koordynatorem projektu.

PORADNICTWO
I TERAPIA

Informacja

W radzeniu sobie z trudnościami może pomóc rozmowa z osobą

Zakres merytoryczny w przypadku poradnictwa i terapii ustalany będzie bezpośrednio z zainteresowaną osobą. Spodziewamy się jednak, że będą to trudności z radzeniem sobie z  emocjami (w tym złością), wyrażaniem potrzeb  impulsywnym reagowaniem w konflikcie, zagubieniem sensu i celu w życiu, itp

 

Skorzystanie z poradnictwa zakłada wstępną konsultację. Nie ma limitu godzin na jednego uczestnika/ uczestniczkę. 

Dane kontaktowe

Chcąc skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o kontakt z Januszem Kaźmierczakiem – koordynatorem projektu.

Można również skontaktować się bezpośrednio ze specjalistkami prowadzącymi ten rodzaj wsparcia:

Monika Kaźmierczak – tel: 502 306 110, mail: m.kazmierczak@pracowniadialogu.org

Joanna Jarocka – tel: 536 211 997, mail: j.jarocka@pracowniadialogu.org 

MEDIACJE RODZINNE

Informacja

W sytuacji konfliktu rodzinnego bardzo często „mówimy różnymi językami” i dialog staje się niemożliwy. Nierozwiązane konfliktu potęgują frustrację, ta rodzi agresję, a to może prowadzić do przemocy.

Chcemy zapobiegać takim zjawiskom zanim będą eskalować. 

Do mediacji w ramach naszego projektu można zgłosić wszystkie sprawy toczące się między członkami rodziny.

Skorzystanie z poradnictwa zakłada wstępną konsultację. Nie ma limitu godzin na jednego uczestnika/ uczestniczkę. 

 

Chcąc rozpocząć mediację w ramach naszego projektu należy pobrać i wypełnić wniosek i przesłać go do nas mailem (biuro@pracowniadialogu.org) z dowodem doręczenia go drugiej stronie.

Dane kontaktowe

Chcąc skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o kontakt z Januszem Kaźmierczakiem – koordynatorem projektu.

Można również skontaktować się bezpośrednio z mediatorami:

Jeśli chcesz odbyć mediację w Toruniu:

Jeśli chcesz odbyć mediację w Bydgoszczy (ul. Rysia 18, Bydgoszcz):

Jolanta Koczorowska, tel:  605 240 101, mail: j.koczorowska@pracowniadialogu.org 

Jeśli chcesz odbyć mediację we Włocławku (w Centrum Mediacji Włocławek, ul. Kaliska 10/6 p.1, 87-800  Włocławek):

Paulina Tomaszewska, tel: 666 530 095, mail: p.tomaszewska@pracowniadialogu.org 

SEMINARIA
DLA SPECJALISTÓW

Informacja

Seminaria będą dwu modułowe: (1) moduł wykładowy prezentujący nowe zjawiska w sytuacjach rodzinnych, które noszą znamiona przemocy np.: alienacja
rodzicielska, (2) moduł dyskusyjny na temat przyczyn przemocy w rodzinie, cyklu jej
powstawania oraz możliwości współpracy służb i podejmowania środków zaradczych.

Seminaria będą miały więc dwa cele – wzrost wiedzy i dzielnie się swoją codzienną
praktyką oraz sieciowanie i wypracowanie sposobów radzenia sobie z sytuacjach
napotykanych w pracy zawodowej z rodziną. 

Zaplanowaliśmy 5 seminariów, każde po 6 godzin. Na każdym z seminariów mamy 16 miejsc. 

Na seminaria zapraszamy: przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej,  kuratorów (rodzinni), sędziów (rodzinni), pedagogów, psychologów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, innych zainteresowanych.

Dane kontaktowe

Chcąc wziąć udział w seminarium lub aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Januszem Kaźmierczakiem – koordynatorem projektu.

KONFERENCJE

Informacja

W projekcie zaplanowaliśmy dwie konferencje. Ich zakres merytoryczny:

1. „Współrodzicielstwo bez przemocy w kontekście pieczy naprzemiennej”
Poddamy tę formę pieczy gruntownej dyskusji odkrywającej „za” i „przeciw” w kontekście zapobiegania wystąpieniu przemocy (głównie wobec dzieci). Podczas wydarzenia zajmiemy się zagadnieniem i przyjrzymy (nie)możliwości stosowania tej formy opieki oraz jej prawnej dopuszczalności. W trakcie konferencji zaplanowano duże moduły dyskusyjne, aby
aktywizować uczestników do wymiany doświadczeń i poglądów. 

W konferencji szacujemy udział 70 osób.


2. „Współrodzicielstwo bez przemocy a alienacja rodzicielska.”
Poddamy to zjawisko, nazywane przez niektórych „przemocą alienacji rodzicielskiej”,
gruntownej merytorycznej refleksji. Sięgniemy do badań zagranicznych i krajowych.
Dyskusji zostanie poddana kwestia – jak radzić sobie z tym zjawiskiem. Zaprosimy do
udziału psychologów klinicznych, prokuratorów, sędziów, mediatorów rodzinnych. W trakcie konferencji zaplanowano duże moduły dyskusyjne, aby aktywizować uczestników do wymiany doświadczeń i poglądów. 

W konferencji szacujemy udział 70 osób.

Dane kontaktowe

Chcąc wziąć udział w konferencji lub aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Januszem Kaźmierczakiem – koordynatorem projektu.

KAMPANIA
SPOŁECZNA

Informacja

W projekcie zaplanowaliśmy działania promujące wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej i współpracę rodzicielską.

Jej adresatami będą: rodzice w sytuacji przeżywanych trudności w związku z rozpadem związku i koniecznością ustalenia nowej struktury sprzyjającej sprawowaniu opieki przez obojga rodziców i niekrzywdzeniu dziecka w sytuacji konfliktu i rozstania, sędziowie orzekający w sprawach opieki nad dziećmi, specjaliści pracujący z rodzinami w szczególności tymi w kryzysie związanym z rozstaniem.

 

Planujemy przygotowanie dwóch programów w profesjonalnych regionalnych mediach: TVP3 Bydgoszcz oraz Polskie Radio Pomorza i Kujaw (PiK) oraz kampania na portalu Facebook.

Dane kontaktowe

W razie potrzeby pozyskania informacji prosimy o kontakt z Januszek Kaźmierczakiem – koordynatorem projektu.

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.