• 793 969 360
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie "Mediacje rodzinne"

SZKOLENIE „MEDIACJE RODZINNE”

CEL

Celem tego trzymodułowego, w nowej formule, 70-godzinnego szkolenia jest przygotowanie uczestniczek i uczestników do prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych (cywilnych). Dzięki wyważonej proporcji między teorią a praktyką pozwala ono nabyć nie tylko wiedzę, ale też umiejętności niezbędne do prowadzenia postępowania mediacyjnego oraz przygotowywania stosownej dokumentacji.

Zaplanowanie części zajęć w formie e-learningu pozwoli uczestnikom i uczestniczkom zdobyć kompetencje w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji projektowej oraz będzie warsztatem pisania ugód mediacyjnych.

PODSTAWA PRAWNA

Program szkolenia jest oparty o Standardy szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz o kilkunastoletnie doświadczenia trenerskie/mediacyjne prowadzących szkolenie. W toku realizacji modułów zostaną przekazane informacje oraz przećwiczone kompetencje określone w standardach.

CERTYFIKACJA

Po szkoleniu uczestniczki i uczestnicy otrzymują imienne i numerowane zaświadczenie o jego ukończeniu wraz z suplementem zawierającym informacje o liczbie godzin i zagadnieniach poruszanych podczas zajęć.

Uzyskane zaświadczenie może umożliwić/ ułatwić uzyskanie wpisu na listę stałych mediatorów w sprawach cywilnych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych zgodnie z przepisami, które weszły w życie w dniu 01.01.2016r.

ADRESACI

Szkolenie adresujemy do osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu mediatora/ki lub chcących zgłębić wiedzę nt. przebiegu mediacji i możliwości jej wykorzystania w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Na szkolenie zapraszamy radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów, którzy myślą o rozwoju w zakresie mediacji oraz przedstawicieli innych zawodów (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele).

W szkoleniu mogą uczestniczyć również studenci ostatnich lat, jak i absolwenci kierunków prawo, socjologia, pedagogika, nauki o rodzinie i innych (aktualnie obowiązujące przepisy nie określają zamkniętego katalogu wykształcenia dla mediatorów w sprawach cywilnych, co najwyżej precyzują pożądany kierunek, patrz art. 436 kpc).

Uwaga: istnieje możliwość udziału jedynie w II i III module szkoleniowym (50 h) dla osób, które ukończyły inne szkolenie z mediacji np.: tzw. podstawowe [konieczne jest załączenie skanu zaświadczenia ukończonego szkolenia].

Nie ma możliwości udziału jedynie w I module szkoleniowym lub w I i III module.

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY

Max. 14 osób, min. 6 osób

 

I Moduł podstawowy – 20 h dydaktycznych

 1. Podstawy prawne mediacji w kodeksie postępowania cywilnego.
 2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność, akceptowalność).
 3. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora
 4. Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i rodzinnych. Etapy mediacji.
 5. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
 6. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów rodzinnych.
 7. Rola pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym.
 8. Zastosowanie mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych, wskazania i przeciwwskazania. 

II Moduł specjalizacyjny – 40 h dydaktycznych

 1. Mediacja w sprawach o ustalenie miejsca pobytu i kontakty
  1. Ustalenie/zmiana miejsca zamieszkania dziecka
  2. Ustalenie kontaktów (w tym opieka naprzemienna)
  3. Symulacja mediacji
 2. Mediacja w sprawach o rozwód
  1. Sytuacja braku zgody na rozwód (podstawa mediacji art. 436 kpc)
  2. Sytuacja zgody na rozwód (art. 4452 kpc)
  3. Radzenie sobie z brakiem zgody na rozwód jednej ze stron
  4. Kwestia winy w mediacji o rozwód
  5. Symulacja mediacji
 3. Mediacja w sprawach o podział majątku, dział spadku, zachowek
  1. Możliwości i ograniczenia dokonania podziału majątku ugodą mediacyjną
  2. Sposób prowadzenia mediacji w przypadku rozbieżności stron co do wartości majątku
  3. Symulacja mediacji
 4. Mediacja w sprawach o ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
  1. Pełna władza rodzicielska
  2. Ograniczona władza rodzicielska - zakres decyzji i możliwe ustalenia w ugodzie mediacyjnej
  3. Symulacja mediacji
 5. Mediacja o alimenty (w tym alimenty do 500+)
  1. Sposoby obliczania kosztów utrzymania dzieci
  2. Składowe alimentów
  3. Wysokość alimentów w zależności od wymiaru czasowego sprawowanej opieki
  4. Symulacja mediacji

III Moduł on-line (e-learning) - 10  dydaktycznych:

 1. Konstruowanie zaproszenia na mediację i wniosku o przedłużenie postępowania mediacyjnego.
 2. Konstruowanie ugody mediacyjnej w wybranej sprawie
 3. Konstruowanie protokołu z mediacji
 4. Konstruowanie wniosku o zatwierdzenie ugody mediacyjnej.

UWAGA: moduł on-line zakłada pracę własną między zjazdami szkoleniowymi. Prowadzący zajęcia przekażą informację zwrotną uczestnikom i uczestniczkom na temat przygotowanych przez nich, na podstawie symulacji mediacji, dokumentów. Zostaną wskazane ewentualne sformułowania kluczowe i warunki sine qua non do dalszego zatwierdzenia ugody przez sąd.

LICZBA GODZIN

70 godzin dydaktycznych

 

TERMINY ZAJĘĆ

Moduł podstawowy:

10.XI.2018 (sobota) - 10 godzin

11.XI.2018 (niedziela) - 10 godzin

Moduł specjalizacyjny:

24.XI.2018 (sobota) - 10 godzin

25.XI.2018 (niedziela)- 10 godzin

1.XII.2018 (sobota) - 10 godzin

2.XII.2018 (niedziela) - 10 godzin

 

Moduł on-line (10 godzin): do zrealizowania w dniach między 25.XI a 2.XII

 

HARMONOGRAM WYDARZENIA

Rozkład dnia szkoleniowego (10 godzin dydaktycznych)

9:00 - 11:15 - I blok zajęć

11:15 - 11:30 - przerwa kawowa

11:30 - 13:00 - II blok zajęć

13:00 - 14:00 - przerwa na lunch (we własnym zakresie)

14:00 - 15:30 - III blok zajęć

15:30 - 15:45 - przerwa kawowa

15:45 - 18:00 - IV blok zajęć

 

METODY SZKOLENIOWE

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod angażujących uczestników, ćwiczeń wspomaganych mini wykładami, dyskusji, symulacji mediacji (w podgrupach), odgrywania ról, metod wyobrażeniowych jak również z użyciem narzędzi do autodiagnozy umiejętności uczestników. Proces dydaktyczny budowany jest w oparciu o cykl Kolba.

Moduł on-line jest prowadzony z wykorzystaniem narzędzi udostępnianych przez Google.

FOLLOW UP

Po szkoleniu uczestnicy mają możliwość złożenia wniosku o odbycie stażu mediacyjnego w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu.

Istnieje również możliwość konsultacji z trenerami prowadzącymi szkolenie po jego zakończeniu (bez ograniczenia czasowego).

 

KOSZT UDZIAŁU

Koszt udziału brutto wynosi:

 1. Za moduł I, II, III: 1600 złotych
 2. Za moduł II i III: 1100 złotych

Cena zawiera:

 • egzemplarz książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN, 2015) autorstwa Moniki i Janusza Kaźmierczak
 • materiały do ćwiczeń (tzw. hand-out’y),
 • poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, woda, soki, ciastka, owoce),
 • dostęp do biblioteczki Fundacji (możliwość wypożyczenia publikacji i książek na czas szkolenia),
 • dostęp do dysku Google z wzorami dokumentów (udostępniany na koniec szkolenia, bez ograniczenia czasowego, ciągle uaktualniany)
 • imienne i numerowane zaświadczenia wraz z informacją o zakresie tematycznym szkolenia i liczbie godzin dydaktycznych,

UWAGA: organizator nie zapewnia  w cenie noclegu oraz przerwy lunchowej.

WARUNKI PŁATNOŚCI I ZWROTU ŚRODKÓW

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają mailowe potwierdzenie od Fundacji. Wówczas zostaną poproszone o dokonanie płatności w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail na wskazany numer rachunku bankowego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem i do zwrotu wpłaty w pełnej wysokości osobom, które ją uiściły.

W przypadku wycofania się uczestnika/uczestniczki później niż na 7 dni przed rozpoczęciem, który został/a zakwalifikowany/a i dokonał/a wpłaty istnieje możliwość rekomendowania innej osoby na swoje miejsce lub zarezerwowanie miejsca na szkoleniu w innym terminie.

W przypadku zgłoszenia się 2 osób jednocześnie każda z nich otrzymuje rabat w wysokości 5%.

W przypadku zgłoszenia się 3 i więcej osób jednocześnie każda z nich otrzymuje rabat w wysokości 10 %.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenie nie daje gwarancji uczestnictwa, organizator w każdym przypadku potwierdza zakwalifikowanie osoby. W przypadku braku zakwalifikowania do udziału w wydarzeniu nie przewidziano procedury odwoławczej.

Do otrzymania zaświadczenia wymagane jest minimum 80% frekwencji.

 

MIEJSCE ZAJĘĆ

Sala szkoleniowa w Toruniu. Dokładna lokalizacja będzie podana zakwalifikowanym uczestnikom/uczestniczkom i będzie zależna od liczebności grupy.

TRENER/ TRENERKA

Monika Kaźmierczak lub/i Janusz Kaźmierczak 

Informacje

Data rozpoczęcia So, 10.11.2018, 9:00
Data zakończenia N, 02.12.2018, 18:00
Liczba miejsc 14
Zarejestrowanych 5
Liczba wolnych miejsc 9
Lokalizacja Toruń
Limit miejsc na to wydarzenie został wyczerpany
© 2019 Fundacja Pracownia Dialogu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by Aplikko